Aktuality, Slideshow

Škola vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku vybavení laboratoře

V dalším textu uvádím podrobnosti výběrového řízení na dodávku elektronických měřících přístrojů a laboratorní techniky pro chemickou laboratoř. Podrobnosti k poptávkovému řízení uvádíme v dalším textu a v zadávacích podmínkách. Zájemcům budou podmínky zaslány obratem po požádání.
POZOR! V zadávací dokumentaci došlo ke změně – posuzovat se bude cena včetně DPH, lhůta pro podávání nabídek je posunuta do dne 9. 12. 2013, 12:00 hodin!

Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

 

Číslo veřejné zakázky

 C 131479

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Název projektu:

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Název veřejné zakázky:

Dodávka zařízení laboratoře

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Dodávka laboratorního skla, chemických přístrojů a elektronických měřících aparatur s čidly na měření chemických, fyzikálních a biologických veličin, včetně potřebné softwarové a hardwarové výbavy, zprovoznění a zaškolení pověřených osob.

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

21. 11. 2013

Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma:

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8

Sídlo zadavatele:

Masarykovo náměstí 8, Šumperk 787 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Mgr. Milan Maceček – ředitel školy

+420588 188 500

macecek@gymspk.cz

IČ zadavatele:

49589792

DIČ zadavatele:

Nejsme plátce DPH

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Mgr. Milan Maceček – ředitel školy

+420588 188 500

macecek@gymspk.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Od 22. 11. 2013 do 9. 12. 2013 do 12.00 hodin (lhůta prodloužena z důvodu změny zadávacích podmínek – posuzovat se bude cena včetně DPH).

Nabídky se podávají písemnou formou v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených dle přílohy č. 1 výzvy. Nabídky je možno doručit doporučenou poštou nebo osobně na adrese: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8. Pro posouzení okamžiku doručení je rozhodující skutečné předání nabídky zadavateli.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na dodávku laboratorního skla, chemických přístrojů a elektronických měřících aparatur s čidly na měření chemických, fyzikálních a biologických veličin podle specifikace uvedené v příloze č. 3 a 3a)  této výzvy. Součástí je i související školení.

Součástí každé nabídky musí být vyplněná příloha č. 3 a 3a) (prázdná pole) se specifikací vybavení tak, aby bylo zřetelné, že nabídka splňuje minimální požadavky zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč:

Celková předpokládaná cena zakázky je 195 868,- Kč bez DPH, tj. 237 000,- Kč včetně DPH 21 %.

Předpokládaná cena souvislého školení je 33 058,- Kč bez DPH, tj. 40 000,- Kč včetně DPH 21 %.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky. Nabídkovou cenu uvádějte bez DPH i včetně DPH v příloze č. 4 výzvy v uvedeném minimálním položkovém členění.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Typ veřejné zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky

Zakázka bude dodána na adresu zadavatele uvedenou v této výzvě. Předpokládané zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2013), požadovaná lhůta dodání a instalace zboží na základě předávacího protokolu: nejpozději do měsíce od podpisu smlouvy.

Místa dodání/převzetí plnění:

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8

Hodnotící kritéria:

Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 1 – výzvy

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 výzvy

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky.“

-,,Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisované plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do konce roku 2025.“

Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

Všechny další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1, 3 a 3a) výzvy. 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentaci je možné vyžádat na adrese macecek@gymspk.cz

Přílohy výzvy: Priloha č. 1-Zadavaci dokumentace Priloha č. 2-Vzor titulniho listu nabidky Priloha č. 3 Priloha č. 3a) – specifikace školení Priloha č. 4 Formular pro zpracovani nabidkove ceny Priloha č. 5 Vzor cestneho prohlaseni

                                

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.


Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

Jméno:

Milan

Příjmení:

Maceček

E-mail:

Macecek@gymspk.cz

Telefon:

588 188 500


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *