Čtyřhodinové volitelné předměty

STUDENTI!

Ve třetím ročníku/septimě si vybíráte dva čtyřhodinové předměty, které budete navštěvovat ve čtvrtém ročníku (oktávě).

Nabídku volitelných předmětů dostáváte tak, ať se můžete s dostatečným časovým předstihem vážně zamyslet nad svojí volbou. Vybírejte podle svých zájmů, podle zamýšleného dalšího studia, nikoli podle volby kamaráda.

Změny seminářů se povolují jen výjimečně – proto volte zodpovědně, ne podle kamarádství. Pokud budete chtít změnit seminář v průběhu roku a bude vám změna povolena, podmínkou pro přestup bude úspěšné vykonání rozdílové zkoušky.

Změna nepůjde provést v případě, že se semináře překrývají. Důvodem ke změně semináře není ani přestup k jinému vyučujícímu.

Volba seminářů bude opět probíhat elektronickou formou. Změna oproti loňsku je ta, že bude pouze jedna volba.Z nabídky si vyberete dva předměty. Tato volba je závazná.

Pokud si někdo vybere seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu z předmětů, které otevřeny budou.

Dotazy vám určitě rádi zodpoví vyučující jednotlivých předmětů a zást. ředitele.

 

Nabídka předmětů (tučně vyznačené semináře jsou v nabídce pro školní rok 2018/2019):

Seminář z dějepisu

Seminář z dějepisu je určen pro studenty maturitního ročníku, kteří se hlásí na fakulty humanitního zaměření (právnická, filosofická, pedagogická, sociální apod.). Cílem předmětu je připravit žáky na maturitní zkoušku z dějepisu a přijímací zkoušky naVŠ.

Tématický plán předmětu zahrnuje politické, hospodářské a kulturní dějiny světové i české. Studenti se seznamují s odbornými časopisy, navštíví Okresní archiv v Šumperku a vypracují práci z regionálních dějin.

Seminář ze zeměpisu

Seminář je určen zájemcům o společenské vědy a je zaměřen na shrnutí a prohlubování témat středoškolského zeměpisu využívající faktu jisté pokročilosti studentů čtvrtého ročníku v přírodních i humanitních vědách. K rozšiřujícím tématům patří například problematika územního plánování, geoinformatika nebo politická geografie.

Předpokládá se aktivní účast studentů na práci v hodinách semináře a na zadaných seminárních pracích.

Plán semináře se řídí především tématy školní maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na VŠ v oborech geografie, společenských věd a všeobecného přehledu.

Seminář z matematiky

Obsahuje prohloubení učiva o derivacích a integrálech (nezbytné pro úspěšné zvládnutí prvních dvou ročníků navysokých školách!) a opakování těch maturitních témat (vektory, analytická geometrie, rovnice s parametrem, výroky, důkazy, goniometrie, trigonometrie, exponenciální a logaritmické rovnice, posloupnosti a kombinatorika), která se neopakují v hodinách M s celou třídou.

Při výuce se využívají i soubory požadavků na přijímací zkoušky na VŠ. Pozor! Seminář není „doučováním pro slabší žáky“, ale spíše rozvíjením dovedností a znalostí pro „pokročilé“!

Seminář z biologie

Biologický seminář je nadstavbou základního učiva středoškolské biologie. Adept pro studium biologických i aplikovaných oborů na vysokých školách (odborná a učitelská biologie, ekologie, ekotoxikologie, humánní a veterinární lékařství, hygiena, zemědělské a lesnické obory, farmacie, psychologie apod.) zde získá ucelený pohled na evoluci živé přírody a člověka a prohloubí zde některé kapitoly z genetiky, molekulárníbiologie, vývojové biologie a ekologie.

Seminář by měl vést především k pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými úrovněmi zkoumání živé přírody (molekulární, buněčná, úroveň tkání, orgánů, orgánových soustav, druhů, populací, společenstev i ekosystémů) i obory biologie, mezi teorií a praxí. Intenzivně zde bude také zopakováno a prohloubeno učivo středoškolské biologie s ohledem na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Absolvent biologického semináře by měl být schopen složit nepovinnou zkoušku státní maturity z biologie.

Seminář z chemie

Předmět Seminář z chemie (Chs) je nabízen studentům závěrečného maturitního ročníku. V tomto předmětu studenti mají možnost si osvojit či upevnit poznatky a získat dovednosti nezbytné k úspěšnému složení maturityz chemie a složení přijímací zkoušky z chemie na VŠ.

Je vyučován v rozsahu čtyř hodin týdně ve dvou dvouhodinových blocích. Náplň semináře je rozdělena do dvou tematických celků.

První celek zahrnuje rozšiřující učivo chemie, a to především základy chemické termodynamiky, základy biochemie, chemie syntetických makromolekulárních látek, barviv, pigmentů, pesticidů a léčiv.

Druhý celek je zaměřen na opakování chemie obecné, anorganické a organické s cílem systematizovat a upevnit dosud získané poznatky z předchozího studia. Je kladen důraz na samostatnou práci studentů s informačními zdroji, schopnost komunikace na dané téma s využíváním správné terminologie.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář svým obsahem navazuje na předmět základy společenských věd, doplňuje ho a rozšiřuje o dějiny ekonomických učení, názory na stát v dějinách filozofie, etiku, poznání z hlediska filozofického, názory na duševní život a emoce v dějinách filozofie, sociální patologie, planetární problémy, filozofie staré Indie a Číny ….

Nedílnou součástí je příprava k maturitní zkoušce, v průběhu roku se procházejí maturitní okruhy.

V prvním pololetí každý student dostane prostor v jedné vyučovací hodině na prezentaci svého referátu, který si připraví na téma, kterési sám vybere.

Ve druhém pololetí odevzdává seminární práci v rozsahu asi 10 stran.

Ve společenskovědním semináři se neprobírá jenom teorie, ale je zde také vytvořen prostor pro praktické řešení problémů, žácipracují s různými ukázkami, materiály ….

Seminář z českého jazyka

Čemu se seminář rozhodně nevěnuje:

 • (pouhé) přípravě na maturitu, četbě a rozborům dvaceti knih k ústní zkoušce
 • opakování literární historie 1. – 4. ročníku
 • didaktickým testům

Komu je seminář určen:

 • budoucím studentům učitelství českého jazyka a literatury
 • budoucím studentům české filologie
 • zájemcům o novinařinu
 • každému, kdo má zájem rozvíjet se v následujících oborech:

Základy literární vědy

 • estetika, estetické kategorie
 • literatura jako znak, základní pojmy sémiotiky
 • tematická struktura literárního díla
 • kompozice literárního díla
 • jazyk uměleckých děl (afektivní pojmenování, tropy, figury)
 • versologie (verš, rytmus, metrum, rým, strofa, básnické útvary)
 • naratologie (nauka o vypravování)

Gramatika – rozvíjení znalostí z

 • morfologie (tvarosloví)
 • syntaxe (skladby)
 • slovotvorby
 • slovního významu
 • etymologie

 Stylistika – se zaměřením zejména na

 • fejeton
 • esej

Součástí výuky je také seznámení se současnou českou literární tvorbou, a to formou referátů,

a dále výběrová četba z význačných literárních děl různých dob, směrů a žánrů.

Seminář z ruského jazyka

Intenzivní čtyřhodinový seminář. Je zaměřen na přípravu k nové maturitě na základní úrovni, k maturitě v tradičním dosavadním pojetí (pouze ústní) nebo jen na pouhé rozšíření a prohloubení znalostí jazyka. Hlavním cílem je rozšíření slovní zásoby, faktických znalostí reálií a praktických komunikačních dovedností. V popředí je rozvoj ústního projevu, důležitou složku tvoří i nácvik poslechu,porozumění textu a písemného projevu, jakož i zkouškových strategií.

Seminář je určen nejen pokročilým studentům, ale i začátečníkům (tj. po 3 letech výuky).

Učební materiál: seznamy slovní zásoby, texty, cvičení a aktivity vybrané z různých pramenů.

Technické kreslení a 3D modelování

Pro zájemce o studium technických nebo strojírenských oborů nabízíme seminář počítačového navrhování a technického kreslení.
Koncepční návrh, modelování, tvorba dokumentace a zachycování skutečnosti.
Výuka výkonných, flexibilních funkcí softwaru AutoCAD® a Inventor, jednoho ze světově nejpoužívanějších nástrojů pro navrhování ve 2D a 3D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *