Dvouhodinové volitelné předměty

STUDENTI!

Ve druhém ročníku/sextě si vybíráte dva dvouhodinové předměty, které budete navštěvovat ve třetím a čtvrtém ročníku.Nabídku volitelných předmětů dostáváte tak, ať se můžete s dostatečným časovým předstihem vážně zamyslet nad svojí volbou. Vybírejte podle svých zájmů, podle zamýšleného dalšího studia, nikoli podle volby kamaráda.Volba bude probíhat elektronicky. Budete osloveni e-mailem, ve kterém budou pokyny a termín. Termín je důležité dodržet. Pokud tak neučiníte, bude vám seminář přiřazen.

Dostáváte seznam s  nabízenými předměty, z nich si dva vyberete. Tato volba je závazná. Pokud si vyberete seminář, který z důvodu malého zájmu nebude otevřen, budete si muset vybrat jiný z těch, které otevřeny budou.

V nabídce letos nenajdete semináře ze D, M, Zsv, Bi, Ch, Zs, Čj, protože se budou nabízet jako dva čtyřhodinové předměty až v maturitním ročníku.

Změny seminářů se povolují jen výjimečně – proto volte zodpovědně, ne podle kamarádství. Pokud budete chtít změnit seminář v průběhu roku a bude vám změna povolena, podmínkou pro přestup bude úspěšné vykonání rozdílové zkoušky.

Změna nepůjde provést v případě, že se semináře překrývají. Důvodem ke změně semináře není ani přestup k jinému vyučujícímu.

Dotazy vám určitě rádi zodpoví vyučující jednotlivých předmětů a zástupci ředitele.

Nabídka předmětů (tučně označené předměty jsou v nabídce pro školní rok 2018/2019):

Seminář z anglického jazyka

Tento předmět je zaměřen především na přípravu k nové maturitě jak na základní tak na vyšší úrovni. Hlavním cílem je rozšíření slovní zásoby, faktických znalostí reálií a praktických komunikačních dovedností. V popředí je rozvoj ústního projevu, důležitou složku tvoří i nácvik poslechu, porozumění textu a písemného projevu, jakož i zkouškových strategií.

Žáci jsou rozděleni do skupin po 12 až 18 podle organizačních možností tak, aby v každé skupině byli všichni na přibližně stejné úrovni. Nejpokročilejší skupiny vyučuje zpravidla rodilý mluvčí, pokud není jejich učitelem Aj už v normálních hodinách.

Učební materiál: Maturita Activator (učebnice určená přímo pro přípravu k nové maturitě, vhodná i pro samostudium) a další doplňkové materiály. Výběr učebnice je v kompetenci vyučujícího.

Absolvování semináře není povinnou podmínkou pro maturitu z AJ, nabízí pouze možnost prohloubení a rozšíření znalostí získaných v běžné výuce.

Návštěva semináře nezakládá povinnost z daného jazyka maturovat.

Seminář z německého jazyka

Tento předmět je zaměřen na přípravu k nové maturitě na základní úrovni, k maturitě v tradičním dosavadním pojetí (pouze ústní) nebo jen na pouhé rozšíření a prohloubení znalostí němčiny. Hlavním cílem je rozšíření slovní zásoby, faktických znalostí reálií a praktických komunikačních dovedností. V popředí je rozvoj ústního projevu, důležitou složku tvoří i nácvik poslechu, porozumění textu a písemného projevu, jakož i zkouškových strategií.

Je-li dostatečný počet zájemců, otevírají se dvě skupiny rozdělené podle pokročilosti. Seminář je určen nejen pokročilým studentům, ale i začátečníkům (tj. po 2 letech výuky).

Učební materiál: seznamy slovní zásoby, texty, cvičení a aktivity vybrané z různých pramenů.

Seminář ze španělského jazyka

Tento předmět je zaměřen na přípravu k nové maturitě na základní úrovni,  k maturitě v tradičním dosavadním pojetí (pouze ústní) nebo jen na pouhé rozšíření a prohloubení znalostí španělštiny. Hlavním cílem je rozšíření slovní zásoby, faktických znalostí reálií a praktických komunikačních dovedností. V popředí je rozvoj ústního projevu, důležitou složku tvoří i nácvik poslechu,porozumění textu a písemného projevu, jakož i zkouškových strategií.

Učební materiál: seznamy slovní zásoby, texty, cvičení a aktivity vybrané z různých pramenů.

Repetitorium matematiky

Seminář 3S2 – dvouhodinový, ve 3. ročníku a navazující ve 4. ročníku G4 a G8

    aneb matematika je užitečná, matematika Vás může bavit

Vyučující: M. Maceček

Pro koho je seminář určený: pro studenty, kteří chtějí volit státní maturitní test z matematiky, ale nevěří si, pro ty, kdo budou na VŠ potřebovat solidní základy matematiky,
pro ty, co aspirují na lepší známku z matematiky a pronásledují je nedostatky z minulosti
            Pozn.1 Seminář není určený těm, kteří chtějí maturovat z rozšířené matematiky
(Matematika +), studentům, kterým matematika nečiní potíže, kteří budou
matematiku potřebovat na VŠ jako prioritní obor, zde doporučuji volit ve 4. ročníku
Seminář z matematiky, tvořící nadstavbu nad běžnými hodinami.
           Pozn. 2 Seminář nebude nahrazovat doučování z matematiky

Co?  Ve 3. ročníku proběhne zopakování nejdůležitějších celků učiva z prvního a druhého ročníku: Výroky, rovnice a nerovnice, funkce, geometrické výpočty, planimetrie. Ve 4. ročníku se posléze přidají celky analytická geometrie, posloupnosti, kombinatorika a pravděpodobnost.

Jak?  Není možné slíbit, že to bude bez práce, bez počítání i domácí práce. Seminarista se naučí chápat jednotlivé celky v souvislostech, pochopit principy, nacházet jejich praktické uplatnění. Cílem bude: Naučení se čtení zadání úloh tak, aby řešitel dokázal zvolit ten nástroj matematiky, který vede k vyřešení. Názornost, modelace, hraní si. Zadávání cvičných testů hodnocených známkou, ale také hodnocení přístupu a aktivity v semináři. Řešení úloh více různými metodami napříč, tvorba myšlenkových map s využitím pro řešení matematických úloh.

Společně se budeme snažit prokázat platnost hypotetické implikace:
Jestliže student absolvuje seminář Repetitorium M, získá patřičné sebevědomí i vědomosti postačující ke státní maturitní zkoušce z matematiky.

Seminář z fyziky

Předmět zaměřený na studenty, kteří chtějí rozšířit fyzikální vědomosti a dobře se připravit na maturitu z fyziky či na přijímací zkoušky na VŠ. V průběhu výuky semináře jsou přehledně opakovány jednotlivé tématické celky fyziky, je probíráno rozšiřující učivo přesunuté z hodin běžné fyziky do semináře.

Důraz je kladen na řešení fyzikálních úloh, jako studijní literatura slouží sbírky řešených úloh z fyziky. K opakování jsou užívány testy z fyziky a soubory požadavků vysokých škol.

Úspěšní studenti semináře z fyziky se zapojují do řešení fyzikální olympiády kategorie B (3. ročník), resp. A (4. ročník).

Studenti se zapojují i do vzdělávacích aktivit vysokých škol určených pro středoškoláky – Fermiho úlohy, korespondenční semináře atd.
V posledních letech se snažíme rozšířit spektrum aktivit v seminářích i o využití e-learningu pomocí programu moodle, který je určen pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW.

Seminář z výpočetní techniky

Předmět určený pro studenty, kteří si chtějí rozšířit vědomosti z IVT, z tohoto předmětu eventuálně i maturovat či skládat z něj přijímací zkoušky na VŠ.

 • Základy informatiky a teorie informace
 • Technické vybavení počítačů a počítačových sítí
 • Programové vybavení počítačů
 • Člověk, společnost a počítačové technologie
 • Využívání služeb Internetu
 • Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu
 • Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia
 • Hromadné zpracování dat a číselných údajů
 • Tabulkový procesor
 • Používání a tvorba databází
 • Algoritmizace a základy programování

Seminář z výtvarného umění

Předmět rozšiřuje a prohlubuje učivo a dovednosti získané ve Výtvarném umění v 1. a 2. ročníku (jeho absolvování ovšem není podmínkou).
Je určen všem studentům, kteří se chtějí profilovat ve vizuální tvorbě v jakékoliv podobě, tzn. zájemcům o budoucí studium architektury, malby, kresby, fotografie, filmu, grafického designu, ilustrace, dějin umění atd. Připravuje studenta k talentovým zkouškám na VŠ.
Obsahem semináře je jak teorie (dějiny umění, barvy, typografie, výtvarné techniky) tak praxe. Každý student bude profilován prostřednictvím projektů v závislosti na svém zájmu o konkrétní výtvarný obor.
O úspěšnosti v předmětu nerozhoduje talent, ale zájem, snaha a odvedená práce!

Umění a život

Seminář pro Jazyk český a literaturu

Motto: Teprve umění činí život krásným…

Poezie, próza, drama v knižní verzi, navíc umocněno podobou filmovou a divadelní, kolorováno výstavou, koncertem, exkurzí…, to je podstata dvouhodinového semináře pro třetí a navazující ročník (nikoli cílená příprava na maturitu z JČ).

Výtvarné techniky

Teoretickopraktický seminář, který navazuje na předchozí učivo z dějin, teorie a praxe, prohlubuje praktické dovednosti v oborech kresba, malba, grafika, písmo a dekorativní kompozice. Napomáhá rozvíjet tvořivost, nápaditost, podporuje rozvoj výtvarného talentu. Připravuje studenta k talentovým zkouškám na VŠ.

Většina výuky se realizuje v učebně školy. Studenti jsou vedeni k zájmu o kulturní dění, navštěvují výstavy a umělecké expozice. Za vhodného počasí probíhají některé výtvarné akce v terénu nebo na školním dvoře.

Studenti – výtvarníci – podstoupí ve 3. ročníku kurs kresby a malby v plenéru, ve 4. ročníku akci výtvarné setkávání s architekturou města.

Hudební seminář

Seminář je určen všem zájemcům o studium hudebního oboru na pedagogických fakultách nebo hudební vědy na různých typech vysokých škol, ale i zájemcům o studium na konzervatořích. Jeho náplň směřuje k prohloubení poznatků z oblasti hudební historie, hudebních forem a organologie (nauka o hudebních nástrojích), součástí semináře je výklad o stylově-žánrových druzích populární hudby, o hudbě lidové a mimoevropské, pozornost je věnována rovněž hudební teorii, intonaci a praktickým sluchovým cvičením.

Tematické celky:

 • Dějiny evropské hudby od středověku po 2. polovinu 20. století (slohy, formy, nástroje, skladatelé, reprodukční umělci)
 • Stylově-žánrové okruhy populární hudby: afroamerický folklór a černošská umělá hudba, jazz a jeho vývoj, folk, country, bluegrass, rockové styly a směry, francouzský šanson, hudební divadlo.
 • Hudba lidová (lidová hudba obecně, folklór Čech a Moravy, folklórní oblasti v Evropě; nástroje, tóniny, druhy lidových písní a tanců, sběr lidové písně)
 • Hudba mimoevropských kultur (orientačně základní světové kulturní okruhy, hudba přírodních národů i vyspělých kultur)
 • Hudební teorie (stupnice dur, moll, pentatoniky, celotónová, chromatická, cikánské, církevní mody), intervaly, akordy (kvintakordy, septakordy, nónové akordy a jejich obraty)
 • Praktická cvičení: tonální a intervalová metoda intonace, rytmická cvičení, sluchové rozlišování stupnic, intervalů a akordů apod.

Seminář z latiny

Antiqua et lingua Latina neque vivae, neque mortuae, sed semper viventes sunt…

Starověk a jazyk latinský nejsou obory ani živé, ani mrtvé, ale navždy živoucí…

Lze během dvou let ve vymezeném čase dvou vyučovacích hodin týdně zvládnout základy latinského jazyka, odborné terminologie vzešlé z latiny či věčnou antickou inspiraci pro mnohé oblasti současného života??! Lze se latinou orientovat v současné medicíně, historii, právu?!

Spondeo ac polliceor, slibuji a přísahám, praví lékařský promoční slib! Slibuji, ža Vaše zaujetí pro tento předmět bude zúročeno…

!?Proč?! Latina a antické reálie jsou (nejen) evropské universum!

*viz níže = vide infra*

LLclassica

*Per aspera ad astra – přes překážky ke hvězdám

*Posse rem esse – je možno, lze…

*Schola ludus – škola hrou etc!

LLmedica

*homo sanus, aegrotus, mortuus – člověk zdravý, nemocný, mrtvý

*medicamenta per os, per rectum, per iniectionem – léky podané ústně, konečníkem, injekcí…

*tumor benignus – nezhoubný nádor…

*fractura manus dextrae – zlomenina pravé ruky…

*in cavo cranii cerebrum est… v dutině lebeční je mozek etc!

LLphilosophica

*Scio me nihil scire – vím, že nic nevím…

*Cogito/dubito, ergo sum – myslím/pochybuji, tedy jsem…

*Homo, unus animalium, educando, erudiendo seexercendoque homo sapiens fit – člověk, jeden ze živočichů, se bytostí rozumnou stává výchovou,vzděláním a sebezdokonalováním etc!

LLliturgica

*Virgo Maria septemdolorosa – Panna Marie sedmibolestná…

*In nomine patris et filii at spiritus sancti – Ve jménu otce i syna i ducha svatého…

*Agnus dei… beránek boží etc!

LLnaturalis

*Populus alta, aves, pisces, arbor, animal – vysoký topol, ptáci, ryby, strom, živočich etc!

LLiurisdicta

*Leges duodecim tabularum – Zákony dvanácti desek…

*De lege, de iure, de facto, cui bono, ad rem – dle zákona, dle práva,ve skutečnosti, v čí prospěch, k věci…

*Audiatur et altera pars… ať je slyšena i druhá strana etc!

Ad videndum – Eva Pálková

Deskriptivní geometrie

Předmět DG je vyučován ve 3. a 4. ročníku (v septimě a oktávě) po dvou vyučovacích hodinách. DG se zabývá studiem základních konstruktivních metod, kterými se zobrazují prostorové útvary na rovinný rys.

Ve 3. roč. (septimě) jsou zařazeny tyto kapitoly: pravoúhlé promítání na jednu průmětnu (tzv. kótované promítání) a pravoúhlé promítání na dvě kolmé průmětny (tzv. Mongeho promítání). Ve 4. roč. (oktávě) pokračuje výuka DG úlohami řešenými v MP. Další kapitola se věnuje úlohám o kuželosečkách. Na závěr výuky se probírá promítání zvané pravoúhlá axonometrie a základy lineární perspektivy.

DG je tedy určena především pro budoucí VŠ studenty těchto fakult: strojírenská, stavební, architektury a dalších technických oborů.

Psychologie

Seminář je určen pro zájemce o vysokoškolské studium psychologie, humanitních oborů, studium sociálně právních oborů, učitelských směrů a v neposlední řadě pro žáky, kteří volí „Psychologii“ jako maturitní předmět. Získané znalosti zvyšují pravděpodobnost úspěchu při přijímacím řízení na vysokou školu. 

Předmět psychologie má vést k sebepoznání a k osvojení psychologického myšlení. Student je zde zároveň „učivem“, poznává sám sebe a své reakce. Osvojuje si a rozvíjí sociálně psychologické dovednosti. Tematické plány v obou ročnících zahrnují následující problematiku: psychologie jako věda, dějiny psychologie, vybrané kapitoly z vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychopatologie a psychohygieny. Součástí výuky jsou exkurze a přednášky.

Moderní dějiny

Volitelný seminář Moderní dějiny je určen pro studenty, kteří budou potřebovat buď hlubší znalosti moderních dějin v dalším studiu, nebo je prostě jen zajímají pestré a velmi komplikované dějiny minulého století a začátku století 21.

Seminář je vhodný pro ty, kteří se chtějí orientovat v aktuálním dění u nás i ve světě s jeho historickými souvislostmi a pro ty, kteří chtějí posílit svůj všeobecný přehled o vývoji mezinárodních vztahů i domácích politických událostí.

Kvalitní znalost nedávných dějin posiluje samostatné myšlení a kritický přístup k různým výkladům dějin i stavu současné společnosti. Snižuje vliv různých demagogů, kteří si dějiny vykládají po svém a jak se jim to právě hodí (např. před volbami).

Budeme se věnovat výhradně dějinám 20. a počátku 21. století.

Studijní plán 3. ročníku je vyhrazen dějinám evropským a světovým, 4. ročník dějinám Československa od jeho vzniku až po současnost.

Od školního roku 2012/2013 je z předmětu Moderní dějiny možné na Gymnáziu Šumperk maturovat ve školní profilové části. (Pozn.: není možné maturovat zároveň z předmětů Dějepis a Moderní dějiny)

Znalosti moderních nebo tzv. současných dějin jsou dnes obecně vyžadovány a zdůrazňovány, jde o obecný trend. Můžete se s těmito požadavky setkat například v následujících situacích:

 • Národních srovnávacích zkouškách (v rámci společenskovědního základu), které jsou vstupenkou na řadu vysokých škol – součástí jsou i otázky z historie, prakticky všechny jsou vždy z moderních dějin
 • přijímacího řízení na humanitní obory jako jsou např. právo, mezinárodní vztahy, politologie, regionalistika, žurnalistika, mezinárodní obchod apod. (závisí na konkrétní fakultě); kvalitní znalost moderních dějin je zde automaticky vyžadována
 • u výše zmíněných oborů se znalost moderních dějin na úrovni očekává od samotného začátku VŠ studia a dobrá připravenost se pak v tomto období zúročí (viz zpětné reakce od našich absolventů)
 • • témata z nedávné historie se pravidelně objevují i v politickém boji, předvolebních kampaních, volebních diskuzích (viz např. nedávná volba prezidenta republiky); je více než užitečné být vyzbrojen kvalitními objektivními informacemi, abychom nebyli předmětem manipulace a demagogie

Vybraná témata:

 • dobrodružství legionářů v Rusku
 • trauma první světové války
 • rozbor totalitních ideologií – fašismu, nacismu, komunismu
 • druhá světová válka – průběh, motivace, (… a nehistorické co by, kdyby … )
 • děsivé události holocaustu (šoa)
 • studená válka a její projevy
 • válka v Koreji a ve Vietnamu
 • rozpad koloniálního systému a hrůzy při formování nových států v Africe
 • poměry v komunistickém Československu, formy perzekuce obyvatelstva
 • závody ve zbrojení a dobývání vesmíru
 • vývoj v Evropě po rozpadu bloku socialistických států (rozpad a válka v Jugoslávii, Pobaltí, Československo, sjednocení Německa)

Vybrané formy práce:

 • prezentace
 • referáty
 • práce s primární i sekundární literaturou a dokumenty, četba, internetové zdroje
 • práce s dokumentárními filmy a filmovými rekonstrukcemi
 • řízené diskuze
 • výzkumné úkoly
 • setkání s pamětníky + exkurze alespoň jednou za rok
 • testy + písemka

Funkční stylistika

Volitelný předmět Funkční stylistika vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Informatika a informační a komunikační technologie, jež výrazně rozšiřuje a doplňuje výuku uvedených oblastí, kterou škola nabízí standardně v rámci výukových předmětů.
Hlavním záměrem předmětu je poskytnutí hlubší orientace ve značně složité problematice tvorby odborných textů, jejich tvorby, recepce a interpretace; naučit se psát práce odborného zaměření a porozumět vyhledávaným informacím; kriticky a komplexně myslet, samostatně pracovat a prezentovat své výsledky.
Ve čtvrtém ročníku se pozornost semináře zaměří na jiné typy textů různých funkčních stylů; se zaměřením také na přípravu k maturitě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *