GDPR

Ochrana osobních údajů

Na tomto místě uvádíme povinné údaje, které škola jako správce osobních údajů je povinná zveřejnit.

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků na středním stupni vzdělávací soustavy.

Gymnázium zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • přijímacího řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění učební, odborné nebo umělecké praxe,
  • zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
  • jazykového vzdělávání ukončeného státní jazykovou zkouškou.

 

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, , adresa Masarykovo nám. 1207/8, 787 01 Šumperk, IČ: 495 897 92, telefon: +420 588 188 511, e-mail info@gymspk.cz, ID datové schránky: disgwkj

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontakt:  Pověřenec pro ochranu OÚ, adresa Masarykovo náměstí 1207/8, 787 01 Šumperk telefon: +420 588 188 514, e-mail Sramkova@gymspk.cz, ID datové schránky: disgwkj

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Gymnázium, Šumperk vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Gymnáziem, Šumperk, Masarykovo nám. 8  a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo, datum narození, státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.