Přejdi na obsah

Kalendárium

7. 1. 1970

V době mimořádného volna (chřipková epidemie) svolal ředitel školy Skládal zvláštní schůzi pedagogické rady, jejíž podstatnou částí bylo politické školení. Dva hlavní body nesly název: 1. Současná etapa rozvoje socialistické společnosti v ČSSR, objektivní nutnost vedoucí úlohy strany; 2. Kořeny, podstata a projevy oportunismu v minulosti a dnes.

18. 1. 1970

Tak pozdě skončily vánoční prázdniny. Kvůli šířící se chřipce a zánětům horních cest dýchacích totiž ministerstvo školství vánoční prázdniny 2x prodloužilo. Pro vyučující však volno platilo jen částečně.

20. 1. 1970

Na členské schůzi ROH bylo konstatováno, že profesoři odpracovali na brigádách 1760 hodin ve prospěch úprav chaty na Návrší (výrazně nad plánovaný závazek 640 hodin). Kromě toho z celkového příjmu za podzimní brigády tříd v roce 1969 bylo věnováno 10000,- Kčs na zakoupení lyžařských potřeb pro lyžařské výcviky na Návrší a na úhradu poplatků za lyžařský vlek.

3. 2. 1970

Na ranním aktivu byli vyzváni všichni profesoři, aby podali písemnou sebekritiku své činnosti za uplynulé roky (vyžadováno centrálně na všech školách na základě pokynů nadřízených orgánů). V dubnu muselo vedení odeslat na KNV v Ostravě inventuru resolucí, které poslaly nadřízeným orgánům organizace na škole v letech 1968-1969.

23. 4. 1970

Na škole se konaly písemné maturitní zkoušky: z ruštiny (59 žáků), angličtiny (12 žáků), němčiny (9 žáků), francouzštiny (9 žáků).

1. 5. 1970

Škola jako celek se zúčastnila veřejných oslav a průvodu k oslavám 1. máje. Žactvo se shromáždilo u školy a v samostatném průvodu šlo na nástupiště s hesly „Leninismus stále živý; Děkujeme osvoboditelům; Komenský učitel národu“.

16. 5. 1970

Proběhla porada ředitele školy s třídními profesory všech tříd ve věci příprav založení SSM a návštěva výstavy „Ideologická diverse a vystoupení protisocialistických sil v Severomoravském kraji“ všemi třídami školy. Profesoři také podepsali a vzali na vědomí nařízení o zákazu požívání alkoholu ve školní budově, jakož i o kouření (jen ve vymezené místnosti).

22. 5. 1970

Na škole začaly pohovory se členy KSČ k výměně stranických legitimací, vedené externí prověrkovou komisí. Výsledky oznámili 16. června na speciální schůzi. Z dosavadních 13 členů strany byli vyloučeni F. Franc a V. Pokorný, členství zrušeno O. Taclovi, J. Šnajdrovi, B. Chylové, K. Vykydalovi. Již dříve byl zbaven stranických funkcí a vyškrtnut z KSČ zástupce ředitele Ctirad Medlík. V ZO KSČ tak na škole zůstalo z původní sestavy jen 6 členů (Dvořák, Fernichová, Svatoňová, Urbášková, Vepřek, Skládal), kteří nové stranické legitimace obdrželi 30. června.

8. 7. 1970

Na výslovné přání správy knihovny byly do knihovny Národního muzea zaslány výtisky všech pěti ročníků školního studentského časopisu Host do školy.

9. 7. 1970

Do školy se dostavil profesor Josef Šnajdr, který se právě vrátil z cesty do SSSR, Japonska (světová výstava v Ósace) a zpět přes Aljašku, Nový York, Montreal a Atlantický oceán.

10. 7. 1970

Na základě nově získaných informací byli na pietní tabuli ve vestibulu připsáni další bývalí žáci školy, kteří padli v boji s fašismem: František Vykydal (nar. 1912), František Kubelka (nar. 1910), Josef Novák (nar. 1911).

11. 9. 1970

Pohovorová komise, složená z ředitele školy, jeho zástupce, předsedy ZO KSČ a předsedy ZV ROH, uskutečnila další politicko-pracovní pohovory s několika profesory školy. Tímto vyhodnocováním postupně prošli během jednoho týdne všichni pedagogové gymnázia. Později absolvovali ještě zvláštní politické hodnocení všichni nestraníci mezi učiteli formou individuálních pohovorů.