Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Šumperk
Masarykovo nám. 8
787 01 Šumperk

Volby do Školské radyV říjnu proběhly volby zástupců rodičů do Školské rady při Gymnáziu, Šumperk. Zvolení zástupci rodičů byli ředitelstvím školy oznámeni na krajský úřad, který následně jmenuje novou školskou radu na tříleté funkční období (počínaje 1. 1. 2018).

Jak dopadly volby? Prostřednictvím žáků byl rodičům doručený volební lístek s návrhy 4 zástupců rodičů. V posledních říjnových dnech jsme sečetli odevzdané volební lístky s hlasováním jednotlivých rodičů. Výsledky byly následující:
Oprávněných voličů    celkem 549, odevzdáno platných volebních lístků  306 (= 55,7 % rodičů hlasovalo)
Každý volič mohl vybrat nejvýše tři kandidáty z navržených osob.Počet hlasů pro:
p. Šíma           257 hlasů                  84%
p.Koláková   226 hlasů                  73,9%
p. Horová      207 hlasů                  67,6%
čtvrtý kandidát získal 62,4% hlasů.

Zvoleni tedy byli
Kateřina Horová, OSVČ, obchodnice, bydliště Nový Malín
JUDr. Dagmar Koláková, advokátka, bydliště Nový Malín
Mgr. Petr Šíma, učitel střední školy SOŠ Šumperk, Zemědělská,  bydliště Chromeč

Za učitele byli do školské rady opětovně zvoleni Mgr. Hegerová, Mgr. Opekar a Mgr. Papoušek.

Zřizovatel jmenoval do školské rady ještě další tři členy, kteří budou zastupovat Krajský úřad OK
Jsou to Ing. Helena Miterková, Ing. Tomáš Pavelka a Mgr. Tomáš Spurný. Paní Miterková byla na prvním jednání rady zvolena předsedkyní školské rady.Nová rada se poprvé sešla na ustavujícím jednání dne 21. 2. 2018, zvolila předsedu a zahájila činnost.

Na této stránce budou zveřejňovány zápisy z jednání rady.
Přehled zápisů z jednání Školské rady při Gymnáziu, Šumperk:
radaskoly_ustavující schuze2018
Schůze Školské rady_2_2018
Schůze Školské rady_1_2019

 

Zápisy ze strších jednání rady v minulých volebních obdobích:

Zápis ze schůze Školské rady při Gymnáziu, Šumperk  19. 10. 2016, 16:00 hod,
Přítomní:
Ing. Jiří Gonda – omluvený, p. Mojmír Jílek, Ing. Helena Miterková, Mgr. Lenka Hegerová ,

Mgr. Petr Opekar, Mgr. Zdeněk Papoušek, Mgr. Hana Geroldová – omluvená, Mgr. Petr Málek, Eliška Suchomelová-nepřítomna

Hosté:  Milan Maceček

Program:

  1. ŠR projednala a doporučila ke schválení Výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016 a Zprávu o hospodaření školy za rok 2015. Dokumenty podepíše předsedkyně rady ve čtvrtek 20. 10. 2016
  2. ŠR projednala a schválila aktualizaci Školního řádu školy a Klasifikačního řádu v souvislosti se zaváděním podpůrných opatření do vzdělávání. Dokumenty podepíše předsedkyně rady ve čtvrtek 20. 10. 2016
  3. ŠR projednala nové školní vzdělávací programy pro čtyřleté i osmileté vzdělávání. Připomínky byly vzneseny k otázce propojení učebních plánů matematiky a fyziky pro 1. ročník čtyřletého studia.
  4. Byla diskutována otázka doplňujících voleb do ŠR za členy, kteří dle zákona přestanou být členy rady.
  5. Různé informace ze strany vedení školy: Škola zahájí úzkou spolupráci s Městskou knihovnou Špk, v současnosti realizace stavby. Škola vybuduje galerii významného absolventa Zdeňka Sklenáře. Ve věci rekonstrukce kotelny byla zhotovena studie, na jejímž základě proběhne projektová příprava pro pozdější realizaci investice za cca 1 100 000 Kč Studentům školy se v loňském roce nebývale dařilo v soutěžích, umístili jsme se na špičce škol v kraji.

 

 

Zápis z jednání ustavující schůze Školské rady při Gymnáziu, Šumperk

Termín: 20. 4. 2015, ředitelna gymnázia Přítomní: Zástupci zřizovatele: Ing. Jiří Gonda p. Mojmír Jílek Ing. Helena Miterková Zástupci pedagogů školy: Mgr. Lenka Hegerová Mgr. Petr Opekar Mgr. Zdeněk Papoušek Zástupci rodičů a žáků: Mgr. Hana Geroldová Mgr. Petr Málek Eliška Suchomelová

Program:

1. Informace ředitele o procesu vzniku nové školské rady Ředitel školy shrnul dosavadní kroky, které byly uskutečněné při ustavení nové Školské rady. ŠR zřízena jmenovacím dekretem ze dne 15. 12. 2015 (KUOK č.j. 10 807/2015), s účinností od 1. 1. 2015.

2. Informace ředitele o náplni práce školské rady Ředitel školy informoval přítomné o kompetencích rady, které plynou ze zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění), § 167 a 168.

3. Schválení jednacího řádu školské rady, volba předsedy a tajemníka rady Školská rada schválila jednací řád ŠR. Školská rada zvolila ze svého středu následující členy: Předseda: Mgr. Hana Geroldová Tajemník: Mgr. Petr Opekar Člen pověřený podepisováním usnesení: Mgr. Lenka Hegerová 4. ŠR si vyslechla zprávu ředitele školy k financování, organizaci a hospodaření školy v roce 2014

5. ŠR schválila aktualizaci Školního řádu, plynoucí z novelizace zákona 561/2004 Sb Školský zákon (podle změny §30 ŠZ budou slova „pedagogičtí pracovníci“ nahrazeni slovy „zaměstnanci školy“). V ostatním se ŠŘ školy nemění.

6. Termín další schůze ŠR byl stanovený na říjen 2015.

7. Úkol pro tajemníka ŠR – zajistit aktualizaci údajů o ŠR na webu školy, prezentovat vznik nové ŠR rodičovské veřejnosti na rodičovských schůzkách a v školních tiskovinách. Web do 15. 5. 2015, tiskoviny do 30. 9. 2015.

8. Ředitel školy rozešle členům ŠR Školní řád Gymnázia, Šumperk a tabulku kontaktů na členy rady.

 

 

Jednání školské rady

Zápis z jednání pravidelné schůze Školské rady při Gymnáziu, Šumperk, Masarykovo nám. 8Termín: 6. 11. 2014, ředitelna gymnázia
Přítomní:
Zástupci zřizovatele: Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Marek Zapletal, PhDr. Jan Závěšický – neomluven
Zástupci pedagogů školy: Mgr. Lenka Hegerová, Mgr. Lenka Mutinová , Mgr. Petr Opekar
Zástupci rodičů a žáků: Mgr. Hana Geroldová, Ing. Karla Hofmannová – omluvena, Veronika Kempná-Kulichová – omluvenaRada školy Gymnázia, Šumperk, Masarykovo nám. 8, schválila tyto dokumenty:
1. Výroční zprávu školy za školní rok 2013/142012.
2. Novelu vnitřního řádu školy.
3. Novelu klasifikačního řádu školy.Rada školy byla dále seznámena s chodem školy, akcemi a projekty, které jsou připravovány nebo realizovány.Příští schůzka Rady školy je plánována na únor 2015.Zápis z jednání pravidelné schůze Školské rady při Gymnáziu, Šumperk, Masarykovo nám. 8Termín: 6.11.2013, ředitelna gymnázia
Přítomní:
Zástupci zřizovatele: Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Marek Zapletal, PhDr. Jan Závěšický – nepřítomen, neomluven
Zástupci pedagogů školy: Mgr. Lenka Hegerová , Mgr. Lenka Mutinová , Mgr. Petr Opekar
Zástupci rodičů a žáků: Mgr. Hana Geroldová, Ing. Karla Hofmannová, Veronika Kempná – nepřítomna, omluvena
Hosté: Mgr. Milan Maceček, ředitel školy
Program:1. Informace ředitele školy o stavu školy a hospodaření školy.2. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2012/133. Schválení dodatku školního řádu – prevence šikany4. RůznéV Šumperku 6. 11. 2013Zápis z jednání pravidelné schůze Školské rady při Gymnáziu, Šumperk, Masarykovo nám. 8Termín: 7.11.2012, ředitelna gymnázia
Přítomní:
Zástupci zřizovatele: Ing. Mgr. Jan Havlíček – omluven, Ing. Marek Zapletal, PhDr. Jan Závěšický – neomluven
Zástupci pedagogů školy: Mgr. Lenka Hegerová , Mgr. Lenka Mutinová , Mgr. Petr Opekar
Zástupci rodičů a žáků: Bc. Hana Geroldová, Ing. Karla Hofmannová, Veronika Kempná-Kulichová – omluvenaRada školy Gymnázia, Šumperk, Masarykovo nám. 8, schválila tyto dokumenty:
1. Výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012.
2. Novelu vnitřního řádu školy.
3. Novelu klasifikačního řádu školy.
4. Novelu vnitřního řádu školní jídelny.Rada školy byla dále seznámena s průběhem školní inspekce v měsíci říjnu a bere na vědomí Inspekční zprávu.
Příští schůzka Rady školy je plánována na březen 2013.

O další činnosti školské rady budete informováni v této části www stránek Gymnázia Šumperk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *