Volitelné předměty v kvartě

Podle ŠVP se v kvartě vyučuje volitelný jednohodinový předmět. Cílem výuky volitelného předmětu není opakování či doučování látky hlavních předmětů, ale naopak ukázat žákům věci nové, rozvíjet jejich dovednosti, seznámit je s jistou nadstavbou k běžně probírané látce.

Matematika kolem nás

Co je to matematika? Kde všude se s ní můžeme setkat? K čemu nám je vlastně dobrá?

Seminář je určen všem, kteří se nebojí použít vlastní hlavu. Nezáleží ani tak na prospěchu v matematice, jako na ochotě přemýšlet.

Obsah semináře:

  • Zajímavosti z historie matematiky.
  • Příklady využití matematiky v praxi.
  • Řešení zajímavých úloh matematických a logických úloh.
  • Matematické kuriozity a záhady.
  • Matematika ve hrách.
  • Využití počítačů v matematice.
  • Základy programování zábavnou formou – programovací jazyk SCRATCH, robotická stavebnice LEGO MINDSTORMS.

Život a umění

Literární seminář s atributy knižními, filmovými, divadelními a výtvarnými…

*Epos je ve vší úctě k ostatním literárním útvarům tím nejsilnějším projevem umělého písemnictví, jež má základ v pradávné ústní lidové slovesnosti! Podstatou eposu je putování silné osobnosti světem a svým vlastním životem a hledání smyslu života… Pojďme rok putovat, pojďme hledat (ve vší skromnosti) symbiózu a smysl literárního, filmového, divadelního a výtvarného umění!
Kdo, ne-li Vy; kdy, ne-li v kvartě! Nejen epos, ale i povídka, román, verše mohou být našimi průvodci, a to v podobě čtené, viděné a slyšené! Deset měsíců krásna!

*Vita brevis, sed ars aeterna est… – život je krátký, ale umění je věčné… Seneca

Pět pozitiv:
*Společná četba od starověku po současnost a diskuze (obsahová, formální, jazyková, myšlenková, nadčasová) k přečtenému dílu (+ medailonek autra/autorky, dobové souvislosti…)

*Společné filmové verze literárních předloh (Šumperské kino, DVD, video, Tv…)

*Společná divadelní představení (Šumperské divadlo, DVD, video, Tv, Olomouc, Praha, Brno…)

*Výstavy – Šumperk (fenomén /nad/regionálních expozic – Vlastivědné muzeum, Galerie mladých, Hollarova galerie, Galerie Jiřího Jílka…)

*Exkurze – Olomouc, Praha, Litomyšl, Carnuntum…

Eva Pálková

Biologicko-chemická praktika

Biologicko-chemická praktika jsou volitelným předmětem, který realizuje části obsahu vzdělávacích oborů Biologie, Chemie a tématické okruhy průřezových témat výchovy k ochraně životního prostředí. Předmět si volí studenti, kteří mají zvýšený zájem o prohloubení praktických dovedností v biologii, chemii a ekologii. Vyučovací předmět vede studenty k uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Předmět obsahuje tři hlavní tématické okruhy: rostliny, člověk a chemie kolem nás. Během praktických cvičení se studenti dozví odpovědi na řadu otázek: Dýchají rostliny jako člověk? Co jíme a pijeme? S jakými chemickými látkami se běžně setkáváme v domácnostech? Jaké procesy probíhají v lidském těle? Fungují naše oči přesně, nebo je můžeme snadno oklamat? Jak podle otisků prstů můžeme vypátrat, kdo je vrah?

Mgr. Marie Jankovská

Anglická konverzace

Tento předmět, vyučovaný dle možností školy rodilým mluvčím, je zaměřen především na rozvoj mluveného projevu a porozumění poslechu. V popředí je mluvní aktivita žáků během celé hodiny a rozšíření a upevnění slovní zásoby. Tematicky se probírané učivo vztahuje k běžným situacím z každodenního života a zájmům a problémům dětí.

Formy práce zahrnují připravené monology, rozhovory ve dvojicích i skupinovou práci, dále hry, scénky a písničky. Příprava na hodinu může vyžadovat použití počítače.

B. Kučerová

Volitelný předmět šachy

Cílem výuky vyučovacího předmětu šachy je především rozvoj logického myšlení, paměti a představivosti; napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení. Nezanedbatelný je i přínos pro rozvoj osobnosti budoucího šachisty.
Odborné výzkumy potvrzují, že kromě výše uvedených „kognitivních záměrů“ se u žáka projevuje i v ostatních jeho předmětech a činnostech například pozitivní úprava chování, zlepšení schopnosti čtení, soustředění apod. Hraní turnajů vede k cestování a začleňování se do širší společnosti a k budování nových kontaktů a důvěry.
Organizační vymezení předmětu:
Volitelný předmět Šachy je realizován jako volitelný pro žáky kvarty a je určen začátečníkům nebo mírně pokročilým šachistům a není vhodný pro už registrované šachisty.
Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit těchto soutěží:
· Přebor škol v šachu (školní, okresní, krajské a republikové finále)
· žákovské šachové turnaje (pořádané Vilou Doris nebo Šachovým svazem ČR)
· absolvování předmětu šachy může být základem pro registrované členství v šachovém oddíl

J. Voráč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *