Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Podpora studia » Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Plán výchovného poradenství

Hlavní úkoly:

 1. podpora žáků při zvládání studia
 2. zabezpečení týmové spolupráce v rámci pedagogického sboru
 3. metodické a informační činnosti
 4. spolupráce se školním metodikem prevence

ad 1)  Podpora žáků – v úzké spolupráci s psycholožkou

 • zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium
 • pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností
 • pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu)
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice ve třídě aj.)
 • pomoc při řešení složité rodinné situace

ad 2)  Týmová spolupráce

 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb žáků
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
 • zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, lékař, krizové centrum apod.)

ad 3)  Metodické a informační činnosti

 • besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb žáků i učitelů
 • konzultační činnost jak pravidelná, tak podle aktuálních potřeb
 • nástěnky, informační materiály
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

ad 4)  Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • spolupráce při prevenci

 

Výchovné poradenství zajišťuje tým pracovníků:

Výchovný poradce – Mgr. Lenka Ziková – je organizátorem a koordinátorem vzájemné spolupráce, zabezpečuje prvotní kontakt jak s žáky, tak s rodiči a podle typu problému doporučuje další postup a odbornou péči. Stará se o Schránku důvěry.

Školní psycholog – Mgr. Klára Šimková

Školní metodik prevence – PhDr. Helena Bihuncová