Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » O škole » Škola » Školní jídelna

Školní jídelna

Aktuální jídelníček Školní jídelny Gymnázia, Šumperk

– kliknutím na výše uvedený odkaz se dostanete do portálu Strava.cz zobrazujícího jídelníčky naší školní jídelny.

Vnitřní řád Školní jídelny Gymnázia, Šumperk

Vnitřní řád zařízení školního stravování je vydán podle zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), §30 a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování v platném znění a dalších platných právních předpisů.
Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

Celý dokument Vnitřní řád najdete v sekci dokumenty. Níže uvádíme jen podstatné informace.

1. Úvod

Školní jídelna Gymnázia, Šumperk zajišťuje stravování
• pro žáky osmiletého studia
• pro žáky čtyřletého studia v rozsahu 1 teplé jídlo (oběd) denně v době pobytu žáka ve škole za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování,
• pro zaměstnance škol a školských zařízení v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu v zaměstnání (zákon o závodním stravování 250/2000Sb., vyhláška 84/2005 Sb).

V rámci doplňkové činnosti může jídelna připravovat jídla také pro jiné strávníky (vždy v době mimo běžný provoz kuchyně, bude řešeno zvláštním pokynem).

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

2. Přihlašování ke stravování

Ke stravování se musí strávníci, zaměstnanci i cizí strávníci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení evidence strávníků školského zařízení. Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování. Při přihlášení ke stravování je strávníkovi za poplatek 115,- Kč vydán aktivovaný čip. Tímto se strávník prokazuje u výdejního okénka. Pomocí čipu lze také objednat chody a odhlašovat obědy na objednávkovém terminálu v jídelně. Čip slouží po celou dobu školní docházky žáka.

3. Ceny stravného

Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny tyto finanční normativy:

1.Žáci od 11 do 14 let 32,- Kč
2.Žáci od 14 let výše * 40,- Kč
3.Dospělí strávníci – zaměstnanci 40,- Kč
4.Jiní strávníci 105,- Kč

*Počítání věku podle vyhlášky 107/2008 Sb. a podle §24 odst1 Školského zákona 561/2004 Sb.

4. Výběr stravného

Strávník, případně zákonný zástupce může zvolit z následujících variant:
– hotově u vedoucí školní jídelny gymnázia v prostorách jídelny v době od 11:30 do 14:00 hodin
– převodem na účet 86-7476410277/0100 u Komerční banky po přidělení variabilního symbolu. Ten přidělí vedoucí na žádost strávníka nebo jeho zákonného zástupce.

Stravné musí být uhrazeno do konce předchozího měsíce na měsíc následující. Případné odhlášky se odečítají v následujícím období. V případě plateb převodem je nutné částku uhradit nejpozději do dvacátého dne předchozího měsíce, aby byla platba včas převedena na účet Školní jídelny a mohla být strávníkovi připsána tak, aby od prvního dne následujícího měsíce měl zajištěnou stravu.
Přeplatky se vyúčtovávají měsíc zpětně, nebo v případě, že strávník ukončí stravování. Celkové vyúčtování se provádí na konci školního roku v červenci.

5. Přihlašování a odhlašování jídla

Jídlo lze přihlásit nejpozději do 14.00 h předchozího dne, v nouzi do 7:00 hod téhož dne.
Obědy se přihlašují na celý měsíc nebo jen na vybrané dny. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, případně další doplněk – zeleninový salát, ovoce, moučník, mléčný výrobek.
Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možnosti co nejčastěji. Jídelní lístek umožňuje občasnou nabídku ze dvou chodů. Je vyvěšen na nástěnkách v prostorách jídelny a na webových stránkách jídelny.
Po zaplacení stravného je rozepsán automaticky jednotlivým strávníkům chod č. 1. V případě zájmu lze na chod č. 2 změnit následovně:
– prostřednictvím objednávkového terminálu – přiložením čipu. Takto lze objednávat nejpozději do 14.00 h předchozího dne.
– přes systém internetového objednávání – strávník si musí vyzvednout přihlašovací údaje a přihlašuje se na www.strava.cz – sekce objednávky obědů kliknutím na odkaz
– osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí kuchyně
– telefonicky na tel. 588 188 529
Stejným způsobem lze provádět odhlášky z důvodu nepřítomnosti. Poslední odhlášku lze provést (v případě mimořádné události, nemoci aj.) do 7:00 hod ráno dne, ve kterém chce strávník (zákonný zástupce) stravu odhlásit.

Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu žáka, studenta ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen. Výjimkou je první den nepředpokládané absence – nemoc, kdy může odebrat žák nebo jeho zákonný zástupce stravu za sníženou cenu (cenu potravin) do jídlonosičů. Další dny musí stravu odhlásit, jinak může být doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj. + cena potravin a náklady), a to i v případě že stravu nevyzvedne a tzv. „propadne“.
V případě, kdy se strávník vrátí po dlouhodobé nepřítomnosti (nemoc) a nemá na daný den přihlášený oběd, může mu být oběd nabídnutý v případě, že má zaplacené stravné a školní jídelna obdrží odhlášku jiného strávníka stejné věkové kategorie, který je nepřítomen a nemůže se ze závažných důvodů pro stravu v daný den dostavit (dojíždějící žák apod.).

6. Vydávání stravy, stolování

Vstup strávníků do jídelny je možný jen v provozní době jídelny. Provoz jídelny je součástí školy, na chování žáků – strávníků se v jídelně vztahují příslušná ustanovení Školního řádu (přezouvání, chování, bezpečnost. …).

Obědy se vydávají ve dnech školního vyučování od 11:25 do 14:00 hodin . Z mimořádných provozních důvodů může být doba výdeje změněna. O této změně jsou strávníci informováni prostřednictvím nástěnky nebo u výdejního okénka.

Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). V první den nemoci může strávník oběd vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené.
Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.

Před vstupem do jídelny si odloží žáci tašky ve školní šatně, šatna u jídelny je určená pro cizí strávníky. Do jídelny mohou vstupovat pouze ti, kteří mají v daný den objednanou stravu.
Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

Při čekání na výdej stravy zachovávají strávníci pravidla slušného chování. Při stolování se žáci řídí zásadami správného stolování.

U výdejního okénka přiloží strávník čip k výdajovému terminálu. Vydávající personál mu na základě toho připraví oběd na talíř. Polévku si strávníci nalévají sami, případně poprosí o nalití kuchařku. Rovněž nápoje mají samoobslužný systém. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně. Odnášet lze pouze přílohové ovoce či sladkosti.

V případě, že strávník čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost vedoucí, která prověří, zda má oběd nahlášený a vydá mu náhradní stravenku, kterou odevzdá u výdejního okénka při vyzvednutí stravy. Náhradní stravenky se vydávají v hodinách určených k výdeji oběda.
Jídlo si strávníci odnášejí ke stolu, použité nádobí odevzdávají na vyhrazené místo.

Strávník má možnost jednoho přídavku stravy (mimo masa) dle stavu výdeje. Stravu ani nádobí nesmí z jídelny odnášet. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Úklid během výdeje zabezpečuje personál jídelny. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí. Rovněž mezi střídáním strávníků u stolu dbá o čistotu stolů.
Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

7. Bezpečnost strávníků a chování v jídelně

Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dozoru, který škola stanoví. Dozor dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování ve frontě na oběd a při stolování, odnášení oběda a použitého nádobí a následný odchod z jídelny. Dozor žáky nenutí k dojídání jídla. Dbá na bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti.

Dozorující učitelé drží dozor v intervalech v délce jedné vyučovací hodiny po celou dobu výdeje stravy. Žáci přicházejí do jídelny ve třech vlnách (během 3 vyučovacích hodin). Pokud se jídelna vyprázdní a strávníci odejdou, výkon dozoru končí (zejména v 7. vyučovací hodině).

Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající úraz vedení školy a zdravotníkovi, který poskytne první pomoc. Dozorující učitel provede zápis v knize úrazů.

Strávníci dbají o čistotu stolu a okolí. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru. Ve školní jídelně, přilehlých místnostech a okolí je přísně zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.

V případě, že strávník způsobí svým jednáním úmyslnou škodu na vybavení jídelny, škola celou věc projedná se zákonným zástupcem žáka s cílem zajistit finanční úhradu zničené věci.

8. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci žáka mají právo na vznášení připomínek k chodu jídelny, k hodnocení jídel, mají právo na informace o odběru stravy žákem.
Zákonní zástupci mohou jednat za žáka ve věcech přihlašování stravy, obědvávání obědů, odhlašování obědů.
Zákonní zástupci mohou odebrat oběd za nemocného žáka do jídlonosiče.

Při odběru stravy mají zákonní zástupci povinnosti řídit se časovým harmonogramem a organizačními pokyny platnými pro výdej stravy.

9. Závěrečná ustanovení

V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu má vedení školy právo vyloučit strávníka ze stravování.

Veškeré připomínky, dotazy, problémy (hygienické, technické) hlásí strávníci vedoucí ŠJ.
Nabývá účinnosti dnem 3. září 2012. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na pedagogické radě 14. 11. 2012.

V Šumperku dne 1. 9. 2018

Milan Maceček, ředitel školy