Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Přírodovědné předměty » Matematika

Matematika

Vyučovací předmět matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, který je součástí stejnojmenné vzdělávací oblasti RVP GV.

Cílem výuky vyučovacího předmětu matematika je rozvoj především logického myšlení, ale také paměti. Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru.

Během studia žáci získají základní informace ze všech moderních partií matematiky. Důraz je kladen na komplexnost a souvislosti jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak i s ostatními přírodovědnými obory, ale také na užití matematického aparátu v ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.

Časové vymezení předmětu:

Matematika je realizována jako povinný předmět pro žáky  primy – kvarty na NG a pro žáky 1. – 4. ročníku (kvinty – oktávy) na VG.

Při hodinách cvičení je třída zpravidla dělena na 2 skupiny.

Týdenní časová dotace VG:

 • prima:                         5 hodin (z toho 1 hodina cvičení)
 • sekunda:                     5 hodin (z toho 1 hodina je cvičení)
 • tercie:                          4 hodiny (z toho 1 hodina cvičení)
 • kvarta:                         4 hodiny

Týdenní časová dotace VG:

 • 1. ročník, kvinta:        4 hodiny (z toho 1 hodina cvičení)
 • 2. ročník, sexta:          4 hodiny (z toho 1 hodina cvičení)
 • 3. ročník, septima:      4 hodiny
 • 4. ročník, oktáva:        4 hodiny

Žákům s větším zájmem o matematiku a těm, kteří chtějí z matematiky složit maturitní zkoušku nebo budou mít matematiku ve studijním programu na VŠ, jsou nabízeny tyto volitelné předměty:

 • Repetitorium z matematiky – seminář ve 3. a 4. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně
 • Aplikovaná matematika – seminář ve 3. a 4. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně
 • Seminář z matematiky – seminář ve 4. ročníku s časovou dotací 4 hodiny týdně

Během studia jsou pro žáky uspořádávány besedy s odborníky z vysokých škol, které se snaží přiblížit žákům využití matematiky v běžném životě či ukázat studium matematiky z jiných pohledů.

Žáci naší školy se každoročně účastní nejrůznějších soutěží a pravidelně v nich obsazují přední příčky. Jedná se zejména o tyto soutěže:

 • matematická olympiáda
 • Matematický klokan
 • Pythagoriáda
 • Logická olympiáda
 • Náboj
 • Pangea
 • BRLOH
 • korespondenční semináře (KOKOS, …)