Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Přírodovědné předměty » Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika

Probíhá revize obsahu tohoto předmětu v návaznosti na změny RVP. Na nižším i vyšším gymnáziu dochází postupně ke změnám a příklonu k algoritmizaci, programování a robotice. Naopak odklon od uživatelského přístupu, např. programů balíků Office.

Obsahové vymezení předmětu:

Vyučovací předmět Informatika a informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití digitálních technologií.

Časové vymezení předmětu:

Týdenní časová dotace NG:

  • Prima 1 hodina týdně
  • Sekunda 1 hodina týdně
  • Tercie 1 hodina týdně
  • Kvarta 1 hodina týdně

Týdenní časová dotace VG:

1. roč. a kvinta        2 hodiny týdně
4. roč. a oktáva       2 hodiny týdně

Organizační vymezení předmětu:

Výuka probíhá v počítačových učebnách. Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém počítači.

Předmět Informatika a informační a komunikační technologie je předmět všeobecně vzdělávací. Jeho cílem je poskytnout žákům základní orientaci v možnostech využití informační a počítačové techniky, naučit je používat počítač jako nástroj pro různé aplikace. Předmět také připravuje žáky k využívání počítačové techniky při výuce jiných předmětů. Poskytuje žákům základní vzdělání z informatiky a komunikačních technologií tak, aby je mohli uplatnit při dalším studiu na vysoké nebo odborné škole. Získají představu o možnostech řešení úloh pomocí výpočetní techniky Výuku lze realizovat jak prostřednictvím samostatné práce, tak i prostřednictvím spolupráce skupin žáků.

Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP ZV vychází z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (RVP ZV), ze které také čerpá část hodinové dotace.

Je možné z předmětu informatika složit maturitní zkoušku, ale v takovém případě je silně doporučeno zvolit si IVT seminář. V hodinách se neprobírají všechna témata potřebná pro úspěšné složení maturitní zkoušky nebo nejsou probírána do potřebné hloubky.

Volitelné předměty jsou:

Dvouhodinové pro třetí a čtvrtý ročník:

Seminář IVT

Čtyřhodinové pro čtvrtý ročník:

3d modelování

Programování

Kroužky:

Je nabízen také kroužek programování.