Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Přírodovědné předměty » Biologie a EVVO

Biologie a EVVO

Pro výuku biologie jsou na našem gymnáziu vytvořeny speciální učebny a laboratoř (přízemí G-Špk).

Časová dotace:

G1 (prima)             – 2 hodiny týdně
G2 (sekunda)         – 2 hodiny týdně
G3 (tercie)             – 2 hodiny týdně
G4 (kvarta)            – 2 hodiny týdně
1. ročník a G5 (kvinta)                         – 3 hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení
2. ročník a G6 (sexta)                          – 3 hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení
3. ročník a G7 (septima)                      – 2,5 hodiny týdně, z toho 0,5 hod. cvičení
4. ročník a G8 (oktáva)                        – možný-volitelný Seminář z biologie v rozsahu 4 hodiny týdně

Praktická cvičení probíhají v odborné učebně a jsou zaměřena na mikroskopická pozorování, provádění pokusů, řešení zadaných problémových situací – jejich vyhodnocování a prezentaci. Žáci mají větší možnost využít odbornou literaturu, spolupracovat ve skupině a konzultovat výsledky svého pozorování.

V prvním ročníku nižšího gymnázia (G1-prima) se žáci dozvídají nové informace o uspořádání neživé a živé přírody, o stavbě a funkci buňky a o základních vlastnostech organismů a struktuře živé hmoty. Seznámí se s tříděním organismů, od virů a bakterií přes jednobuněčné rostliny, houby a živočichy po mnohobuněčné organismy, např. nižší rostliny, houby a lišejníky, zvláště pak bezobratlé živočichy – členovce.

V druhém ročníku nižšího gymnázia (G2-sekunda) se žáci seznámí se systémem strunatců, jejich přechodem na souš, vývojem rostlin a systémem vyšších rostlin, stavbou rostlinného těla a ekosystémem louky a lesa.

Ve třetím ročníku nižšího gymnázia (G3-tercie) se žáci zabývají nejdříve savci, následně studiem tkání, orgánů a orgánových soustav člověka, jejich anatomií, fyziologií a základy genetiky včetně onemocnění člověka a zásad první pomoci.

Ve čtvrtém ročníku nižšího gymnázia (G4-kvarta) žáci prohlubují svoje znalosti o vztazích mezi živou a neživou přírodou v průběhu utváření Země, o složení a vývoji zemské kůry a o geologických dějích, které v ní probíhají; seznámí se s geologickou stavbou ČR. Získají základní poznatky z ekologie – ochrana biosféry a péče o životní prostředí.

K výuce biologie na NG používáme učebnice: Přírodopis I, II, III, IV – vydavatelství Scientia.

V 1. ročníku vyššího gymnázia a v G5-kvintě se seznámí žáci s biologií jako vědním oborem, se vznikem a vývojem živých soustav, s látkovým složením organismů, se stavbou a funkcí virů, bakterií, s onemocněními, která způsobují. Poznají stavbu a funkci eukaryotní buňky a jejích organel. Po poznání jednotlivých typů pletiv se postupně zorientují v morfologii, anatomii a fyziologii rostlin a získají přehled v systému nižších a vyšších rostlin.

Ve 2. ročníku vyššího gymnázia a v G6-sextě se žáci seznámí s říší hub, chromist a s lišejníky; čekají je poznatky ze zoologie – systém živočichů, jejich vnější a vnitřní stavba, fyziologie, ekologie, význam pro člověka.

Ve 3. ročníku a v G7-septimě se žáci seznámí s anatomií a fyziologií člověka, se stavbou a funkcí jednotlivých orgánů a orgánových soustav, s onemocněními člověka a zásadami první pomoci. V souvislosti s rozmnožováním člověka nahlédnou do tajů genetiky, získají poznatky z molekulárních základů genetiky, genetiky eukaryotní buňky; poznají genetickou proměnlivost, genetiku populací a genetiku člověka.

Ve 4. ročníku a v G8-oktávě je nabízen volitelný předmět Seminář z biologie v rozsahu 4 hodiny týdně, viz anotace Seminář z biologie.

K výuce biologie na VG doporučujeme učebnici: Biologie pro gymnázia – Jan Jelínek, Vladimír Zicháček

 Žáci se zájmem o biologii se mohou realizovat i v různých olympiádách (biologické, ekologické nebo geologické) – každoroční výsledky na úrovni krajské i celostátní jsou vynikající a motivující! Doplněním jsou také soutěže Zlatý list, Mladí lidé v evropských lesích nebo různé typy soutěží korespondenčních.

Pro mladé nadšence je výzvou vědecká práce v rámci Středoškolské odborné činnosti v oborech biologie a geologie (zkušenosti se SOČ umocňuje naše účast v celostátních kolech).

Pro nižší gymnázium jsou Střediskem volného času a Vilou Doris Šumperk pořádány velmi zajímavé a oblíbené ekoprogramy, vždy zaměřené na aktuální témata.