Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Přírodovědné předměty » Chemie

Chemie

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný povinný předmět v ročnících od primy do septimy a od 1. ročníku do 3. ročníku pro všechny studenty.
V posledním roce studia je nabízen volitelný předmět Seminář z chemie.
Studenti dvou nejvyšších ročníků mohou také navštěvovat volitelný předmět Experimentální chemie.  

Výuka probíhá v těchto týdenních hodinových dotacích:
G1 (prima)                             1 hodina týdně
G2 (sekunda)                         2 hodiny týdně
G3 (tercie)                              2 hodiny týdně
G4 (kvarta)                             2 hodiny týdně
                                                volitelný předmět Biologicko-chemická praktika – 1 hodina týdně

1. ročník a G5 (kvinta)            3 hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení
2. ročník a G6 (sexta)             3 hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení
3. ročník a G7 (septima)         2,5 hodiny týdně, z toho 0,5 hodiny cvičení (1 hod / 2 týdny)
                                               volitelný předmět Experimentální chemie – 2 hodiny týdně
4. ročník a G8 (oktáva)           volitelný předmět Seminář z chemie – 4 hodiny týdně
                                               volitelný předmět Experimentální chemie – 2 hodiny týdně

Pro teoretickou výuku chemie jsou vyčleněny dvě odborné učebny vybavené počítačem a dataprojektorem. Praktická cvičení probíhají v chemické laboratoři.

Výuka povinné chemie

Obsah učiva chemie základní školy je rozdělen na čtyři roky studia od primy po kvartu a je vyučován plně aprobovanými vyučujícími.

 • Žáci si osvojí znalosti základních pojmů a vztahů v chemii s návazností na praktický život.
 • Získají vědomostní základ pro studium chemie na vyšším gymnáziu. V rámci předmětu Biologicko-chemická praktika si osvojí základy experimentální činnosti.

Hlavním tématem studia chemie na vyšším gymnáziu, je vztah struktury a vlastností látek.

Fontány
 • V prvním roce si studenti osvojí názvosloví anorganických látek, získají nezbytné poznatky o stavbě elektronového obalu atomů a poznatky obecné chemie (například o chemické vazbě, stavbě molekul, základních typech chemických reakcí, termochemii, chemické kinetice, rovnováze a teorii kyselin a zásad). Tyto poznatky využijí ke studiu chemie vybraných významných nekovových prvků a anorganických sloučenin, především vodíku a kyslíku.
 • Ve druhém roce studenti získávají poznatky o dalších významných nekovových i kovových prvcích v přírodě a jejich prakticky využívaných sloučeninách. Seznámí se se základy analytické chemie. Rozvinou svou schopnost logického uvažování při studiu základů organické chemie, názvosloví organických látek a vlastností uhlovodíků.
 • Ve třetím roce si na mnoha příkladech ověří souvislosti mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin, především derivátů uhlovodíků. Seznámí se s chemickou podstatou a s významem přírodních látek, jako jsou alkaloidy, terpeny, steroidy, sacharidy, lipidy, bílkoviny a nukleové kyseliny.

Volitelná chemie

 • Do náplně studia závěrečného roku si mohou budoucí uchazeči o studium medicíny, farmacie, odborné chemie, zemědělství, lesnictví, ochrany životního prostředí, aj. oborů zařadit volitelný předmět Seminář z chemie. Zde získají nové poznatky z chemické termodynamiky a z biochemie. Procvičí a prohloubí si dovednost provádět různé chemické výpočty a připraví se nejen k maturitní zkoušce z chemie, ale hlavně k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy. 
 • Volitelný předmět Experimentální chemie přináší zájemcům z předposledních a posledních ročníků možnost zdokonalení se v praktické experimentální činnosti a ve schopnosti provádět různé chemické výpočty.
 • Týden praktické chemie
  je aktivita organizovaná kabinetem chemie pro vybrané zájemce z druhých ročníků a sexty. V měsíci červnu prožijí jeden týden naplněný
  • exkurzemi do významných laboratoří Olomouckého kraje (například PřF UP Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny UP Olomouc, RCPTM Olomouc, ŠPVS Šumperk aj.)
  • vlastní experimentální činností ve školní chemické laboratoři.
Titrace
Titrace – Pasco