Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Aktualizace k 27. 4. 2023

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium,
vážení rodiče,

v této sekci zveřejníme výsledky přijímacích zkoušek a seznamy přijatých uchazečů, kteří v září 2023 nastoupí ke studiu na Gymnázium, Šumperk.

Ve čtyřletém studiu se přijímaček zúčastnilo 191 uchazeček a uchazečů. Všichni žáci se dostavili ke zkouškám a jejich výsledky byly vyhodnoceny. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 88 uchazečů. Zbylým 103 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči budou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout z odkazu v tomto článku (dole) nebo na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 43 bodů, v testu M získal 26 bodů (stav před autoremedurou).

Výsledky přijímaček do čtyřletého studia, obor 79-41-K/41

V osmiletém studiu se přijímaček zúčastnilo 116 uchazeček a uchazečů. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 30 uchazečů. Bohužel – ke zkouškám z důvodu nemoci nepřišlo 5 uchazečů, z nichž 3 požádali o zkoušky v náhradním termínu. Těmto žákům budou ponechána volná místa na pozdější přijetí. Proto v současné chvíli můžeme přijmout jen 27 uchazečů. Náhradní termín zkoušek je 10. 5. a 11. 5. 2023. Po obdržení výsledků zařadíme výše uvedené 3 uchazeče do tabulky výsledků na jim náležející místa a buď budou přijati, nebo nabídneme dodatečné přijetí uchazečům, kteří jsou nyní na 28. až 30. místě (pokud se odvolají).
Celkem 89 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči jsou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, nebo žáci, kteří se neodvolají, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout v tomto článku (dole) nebo na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 43 bodů, v testu M získal 14 bodů (stav před autoremedurou).

Výsledky přijímaček do osmiletého studia, obor 79-41-K/81

Zveřejněné tabulky se sdělením „Přijat/a“ mají váhu písemného rozhodnutí o přijetí. Papírové rozhodnutí o přijetí nebudeme rozesílat. Přijaté uchazeče upozorňujeme, že přijatý uchazeč musí svůj zájem studovat na naší škole stvrdit odevzdáním zápisového lístku. Termíny pro odevzdávání zápisových lítků začnou běžet od úterý 2. 5., termíny pro odvolání nepřijatých uchazečů začnou běžet dnem následujícím po převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí (na poště nebo osobně). Pokud se nepřijatí uchazeči budou odvolávat, musí tak učinit do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Všem rodičům nepřijatých žáků nabízíme převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně, v kanceláři školy, v úterý 2. 5. 2023. Kancelář bude otevřena nepřetržitě od 7:30 hod do 17:00 hod. Pracovnice kanceláře budou vydávat rozhodnutí o nepřijetí, současně bude možné vyplnit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí osobně, na místě. Od přijatých pracovnice kanceláře zahájí výběr zápisových lístků. Zápisové lístky noste do 16. 5. 2023.

Vzor odvolání si můžete stáhnout zde: 

Konzultace k přijímačkám lze řešit na tel. kancelář 588 188 511, ředitel 588 188 500

Přijatým blahopřejeme, nepřijaté vyzýváme, aby se odvolali a čekali na další administrativní procesy, v jejichž průběhu některým nepřijatým budeme měnit původně zamítavá rozhodnutí.

_________________________________________________________________________________________________________

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou přijímací zkoušky v dubnu 2023. Budou určené zájemcům o čtyřletý i osmiletý studijní obor, kteří hodlají nastoupit v září 2023 do prvního ročníku studia.

Budeme přijímat 3 třídy (88) žáků studia 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté, obor je určený žákům devátých tříd,
a 1 třídu (30) žáků do studia 79-41-K/81 gymnázium osmileté, obor je určený žákům pátých tříd ZŠ.

Zájemci – chcete dostávat informace o přijímačkách? Napište mail na uchazec@gymspk.cz (viz níže)

Termín pro doručení přihlášek je do 1. 3. 2023. Přihlášku lze doručit následujícími způsoby:

– Nejjednodušším způsobem je doručení přihlášky osobně do kanceláře školy. Kancelář je otevřená denně od 7:30 do 15:00 hodin. V průběhu jarních prázdnin (27. – 28. 2. 2023 a 1. 3. 2023) noste přihlášky jen do 14:00 hodin.

– Na hlavním vchodu školy zvoňte na kancelář (domovní tel. B11) a po zpřístupnění dveří jděte do 1. patra, kde v kanceláři přihlášku zkontrolujeme a přebereme. Na vyžádání dáváme i doklad o převzetí přihlášky.

– Přihlášku lze poslat také poštou, podací razítko musí být datované nejpozději 1. 3. 2023.
Lepší je poslat přihlášku doporučeně, kdo pošle přihlášku jako běžné psaní, je dobré doručení přihlášky po několika dnech zkontrolovat zavoláním na tel. 588 188 511.

K řádně vyplněné přihlášce není nutné dokládat potvrzení od lékaře, uchazeči o studium na gymnaziích potvrzení lékaře nepotřebují. Přihlášku ke stažení v excelovském formátu nabízíme zde:

Dny otevřených dveří

V úterý 8. listopadu 2022 se v tělocvičně Gymnázia, Šumperk uskutečnila tradičnila výstava středních škol olomouckého kraje. Ve stejný den a stejný čas pořádala naše škola první Den otevřených dveří.

Výstavu středních škol SCHOLARIS 2022 pořádala škola pod záštitou Olomouckého kraje organizace SCHOLA SERVIS  (a SCHOLA education). Naše škola jako spolupořadatel poskytuje prostory tělocvičny, ve které se představilo 36 různých středních škol z celého kraje. Na výstavu tradičně zveme jak třídy základních škol šumperského a zábřežského regionu, tak rodiče s žáky, kteří mají zájem od příštího roku studovat na střední škole.

Den otevřených dveří gymnázia pořádáme také 24. ledna 2023. Zájemci o studium na Gymnáziu, Šumperk mohou získat první informace v infocentru. Zde se zájemců ujmou studentští průvodci, kteří je mohou provést po škole, ukázat prostory školy a říci o studiu informace z pohledu žáka. V infocentru pak zodpovíme všechny speciální dotazy týkající se jak gymnazijního vzdělávání, tak také přijímacích zkoušek na gymnázium.
Připraveno bude v době od 12:00 do 17:00 hodin

–     informační centrum, zástupce vedené školy poskytne obecné informace o studiu na gymnáziu
–     dozvíte se vše o přijímacích zkouškách

–    ředitel školy organizuje dvě besedy určené rodičům uchazečů

         od 16:00 hod pro rodiče uchazečů o čtyřletý studijní obor
         od 17:00 pro rodiče uchazečů o osmiletý studijní obor

        (probereme výhody a nevýhody studia osmiletého gymnázia, šance na přijetí, cvičné přijímačky, administrativní obtíže s přijímačkami spojené, jak zvýšit šance na přijetí ap.)

–     jednotlivé předmětové komise představí svou činnost (např. prezentace vyučovaných cizích jazyků, sportovní utkání v tělocvičně, možnost vyzkoušet si chemické pokusy v laboratoři, hudební produkce v hudebně, prezentace 3D tisku, informace o výuce programování, Bi a Ch laboratorních prací, ukázky virtuální reality, prohlídky knihovny a dalších místností)

–    dále představíme školní i mimoškolní akce doprovázející výuku, zahraniční družební partnery, program Erasmus+, kurzy a exkurze

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek:
Pro přijímání uchazečů ke studiu na Gymnázium, Šumperk, zahájení studia od 1. září 2023, budou platit kritéria, která si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/41 gymnázium, čtyřleté

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/81 gymnázium, osmileté

Všechny přijaté uchazeče upozorňujeme na to, že přijatý žák musí potvrdit svůj zájem studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro zápisové lístky začne plynout od 2. 5. 2023, ZL noste do kanceláře školy nejlépe osobně, neboť při odevzdání ZL odevzdáte rovněž návratku s volbou jazyka a dostanete pokyny k rozřazovacím testům z jazyka a informace o rodičovských schůzkách.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí (do 3 dnů od převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí). odvolání noste osobně, popř. pošlete poštou (podací razítko nesmí být starší 3 dnů od převzetí dopisu). Pro napsání odvolání můžete využít vzor, který je ke stažení zde (včetně pdf návodu z loňského roku):

Pozn.: Do odvolání píšete č.j. rozhodnutí o nepřijetí. Pokud hodláte donést odvolání dříve, než obdržíte papír s rozhodnutím o nepřijetí, příslušné číslo jednací Vám pomůže dohledat sekretariát ředitele.

__________________________________________________________________

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).