Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Přírodovědné předměty » Zeměpis

Zeměpis

Vyučovací předmět zeměpis je vyučován jak na NG (sekunda – kvarta), tak ve třídách VG (1. – 3. ročník).  Hodinová dotace je vždy 2 hodiny týdně. Zájemci o obor si mohou ve čtvrtém ročníku vybrat volitelný předmět Seminář ze zeměpisu s čtyřhodinovou časovou dotací. Zájemci o zeměpis mají možnost se zapojit do Zeměpisné olympiády nebo soutěže Eurorébus.

Obsah předmětu je v rámci NG zaměřen na vytvoření základů v oblasti fyzické i sociální geografie nutných pro postupné vytváření  „geografické myšlení“. Velký  důraz klademe na postupné vytváření představ o prostorovém uspořádání v rámci geografického prostředí  České republiky a světa.  V průběhu výuky na VG je v prvním ročníku jako hlavní cíl hlubší propojování znalostí z přírodovědných i společenskovědních předmětů a rozšíření přehledu o mapě světa.

Vyučování v druhém ročníku je v rámci regionální geografie cíleno na geografii České republiky a střední Evropy se zaměřením na vzájemné vazby přírodního a společenského prostředí.  Ve třetím ročníku se zaměřujeme v rámci regionální geografie především na sociální a ekonomické charakteristiky vybraných oblastí světa a jejich aktuální vývoj v širších souvislostech.