Přejdi na obsah

Kalendárium

21. 4. 1952

Písemnými pracemi začínají maturitní zkoušky IV.A. Zajímavé jsou výpisy z katalogu této třídy, zejména výběr ředitelských a třídních důtek. Mezi citované důvody udělení těchto kázeňských opatření najdeme například nekázeň, hrubou nekázeň, neustálé mluvení, vyhození ohryzku z okna, odmlouvání, neukázněné ježdění na motorce, neomluvené absence, necvičení v tělocviku a neúčast v branné výchově!

20. 6. 1952

Poslední den maturitních zkoušek, u kterých toho roku zasedla maturitní komise ve složení: předseda (Jaroslav Šenkýř), místopředseda (František Šmilauer, ředitel školy), třídní profesor (u IV.A Karel Šlechta), zástupce lidové správy (František Šilhavík) a zástupce Československého svazu mládeže (Gaková). Jako jediný maturoval s vyznamenáním František Františák ze IV.A, který vlivem politických událostí v r. 1968 emigroval do Kanady a vypracoval se mj. k čestnému doktorátu univerzity v Torontu.

30. 7. 1953

Došlo ke zřízení Jedenáctileté střední škola sloučením 1. a 2. národní školy a bývalého gymnázia. Prvním ředitelem byl jmenován Oldřich Skládal, profesor bývalého gymnasia. Celkem zde na začátku školního roku studovalo 937 žáků (473 chlapců a 464 dívek).

1. 9. 1953

V platnost vstoupil školní řád nově zřízené Jedenáctiletky. Hned v úvodu se například uvádí, že: „Po přezutí jsou žáci v 7:50 hod. připraveni při otevřených oknech za dozoru učitele k rannímu cvičení.“ Po cvičení následovalo 5 minut vyhrazených nejdůležitější zprávě dne v relaci školního rozhlasu (politicko-výchovné pětiminutovky). Učilo se i v sobotu!

18. 9. 1953

Kronika školy hlásí: „zpráva TASSU: SSSR má vodíkovou pumu. Posílení tábora míru. SSSR i nadále trvá na zákazu atomových zbraní.“

28. 10. 1953

Zahájeno bylo studium nově otevřeného 3. ročníku konsultačního studia pro pracující. Navštěvovalo jej 7 pracujících. Konzultace probíhaly 4x do měsíce, vždy ve středu večer.

16. 11. 1953

Delegace školy navštívila vedení Závodu I. pětiletky za účelem projednání hlubší spolupráce. Patronátní vztah byl navázán od počátku školního roku 1953-1954 a trval, včetně nástupnického národního podniku Pramet, až do konce 80. let. Spolupráce probíhala na technickém, kulturním i sportovním poli.

26. 11. 1953

Až do 5. prosince trvalo přerušení výuky z karanténních důvodů kvůli výskytu obrny a dezinfekci školy. Byly vytvořeny zdravotní hlídky a probíhaly akce k zachycení zdravotního stavu žactva. Dívčí záchody byly kupříkladu opatřeny hygienickými kbelíky.

13. 2. 1954

SRPŠ uspořádalo první „přátelský“ ples, jak byl nazván. 24 párů žáků školy jej zahájilo polonézou, předtančili ještě mazurku a českou besedu. Ples se stal dostaveníčkem rodičů a přátel školy. Navíc „naše mládež ukázala, že se dovede slušně bavit a svými velmi dobře nacvičenými čísly za vedení soudružky M. Bartoškové zpestřila tento pěkný večer“. Vstupné činilo 8 Kčs.

8. 3. 1954

Škola zaslala sovětskému velvyslanectví blahopřejný telegram k vítězství sovětského mužstva při Mistrovství světa v hokeji a žactvo zhlédlo film Koksovna.

31. 3. 1954

Celá Jedenáctiletka se účastnila veřejné manifestace u příležitosti třetího snížení cen v ČSR. O tématu bylo promluveno i ve školním rozhlase.

16. 4. 1954

V průběžném hodnocení celoroční práce se velká pozornost věnovala kázni: „Je nutno si uvědomiti, že problém kázně tkví v podstatě v upevnění podmíněných reflexů tím, že chování žáků bude tak dlouho kontrolováno, dokud se nestane samozřejmostí.“ V celku se kázeň v průběhu roku zlepšovala a „nesla znaky uvědomělosti“.

10. 5. 1954

Na pět dní byla propůjčena místnost v hlavní budově pro volby do MNV, ONV a KNV. Půjčování učeben v průběhu školního roku se dělo běžně např. Svazarmu, Výboru žen při MNV (kurz šití), OPS i KPS. Tělocvičnu v hlavní budově škola využívala také Vyšší průmyslová škola v Šumperku, Sportovní škola dorostu, DSO Baník patronátního Závodu I. pětiletky, DSO Dynamo – pošta a tenisový oddíl DSO Lokomotiva.

27. 5. 1954

V první den maturit toho školního roku se objevila nad Šumperkem silná bouřka a blesk zapálil rozhlednu na Háji. Ta vyhořela do základů.

30. 5. 1954

K Mezinárodnímu dni dětí se konal celoškolní výlet do lesa za sanatoriem. Pestrý průvod prošel městem, doprovázen hudbou patronátního Závodu 1. pětiletky. Na programu dne byly tance, zpěvy, gymnastika, recitace, hra na hudební nástroje, dramatizace pohádek apod.

31. 5. 1954

Proběhl zkušební protipožární poplach. Hlavní budova školy byla vyklizena za 3 minuty a 10 vteřin.

13. 6. 1954

Žactvo vyšších tříd se účastnilo krajské spartakiády v Olomouci. Mezi další důležité akce tělesné výchovy v průběhu roku patřily celostátní štafeta míru a přátelství, turnaj košíkářů o štít města Šumperk, branný závod, soutěž v ledním „hockeji“ a ve sportovní gymnastice, Sokolovský závod branné zdatnosti, Běh vítězství, závody v lehké atletice a okresní den tělovýchovy.

15. 6. 1954

Žáci si připomněli výročí 200 let od vynálezu Divišova bleskosvodu.

15. 6. 1954

Ve zprávě o stavu tělesné výchovy na škole, podepsaném za učitele Tv Vincencem Ščudlou, se objevuje nadčasový povzdech: „Abychom se mohli věnovat skutečné činnosti (tělovýchovné) potřebujeme méně administrativní práce, kterou býváme zatíženi“.

25. 6. 1954

V hodnocení celoroční práce se připomíná činnost různých zájmových kroužků. Mezi ně patřily kroužek dovedných rukou, technicko-fyzikální, technicko-údržbářský, biologicko-mičurinský, výtvarné výchovy, těsnopisný, tělesné výchovy (10 ks), cyklistický, taneční, hudební, pěvecký, střelecký a modelářský plus několik doučovacích kroužků a opakovacích pro závěrečné zkoušky.

25. 6. 1954

V hodnocení celoroční práce se konstatuje v oblasti sběrových aktivit, že škola dodala za školní rok 112708 kg odpadových surovin, což je asi 120 kg na žáka (splněno na 600%). Sušených léčivých bylin škola odevzdala asi 500 kg. Školního spoření se účastnilo 574 žáků, kteří uspořili 35267 Kčs (zhruba 61 korun na žáka).

23. 8. 1954

80 žáků brigádníků z IX. – XI. ročníku odjelo od vedením s. Tacla, Bartoškové a Vaškové na chmelovou brigádu do Úlovic u Loun. Brigáda byla třítýdenní, účastníci se vrátili zpět až 13. září. V dalším roce jelo 110 brigádníků.

4. 10. 1954

4 třídy IX. a X. ročníku odjely na týdenní zemědělskou brigádu do státních statků v Hanušovicích (Hynčice, Šleglov, Malá Morava, Zlatý Potok a Křivá Voda).

17. 12. 1954

Celá škola se účastnila mírové manifestace občanů města proti pařížským dohodám o remilitarizaci Západního Německa.

22. 12. 1954

Odevzdáno 90 dopisů k vánocům a novému roku vojákům v šumperských kasárnách od žáků VI. – IX. tříd.

10. 2. 1955

Proběhly náborové pohovory do vojenských škol s žáky XI. tříd.

25. 2. 1955

Ve školním rozhlase vzpomněl s. Dr. Cenek „7. výročí vítězství čs. pracujícího lidu v únoru 1948“. O tři dny později byla zahájena na škole podpisová akce výzvy Světové rady míru proti přípravám atomové války.

28. 3. 1955

Vyučováno nebylo. Slavil se totiž Den učitelů a všichni učitelé okresu se účastnili slavnostního shromáždění v Severomoravském divadle. Poprvé byl slaven Den učitelů u příležitosti výročí narození J. A. Komenského.

31. 3. 1955

Proběhla kontrola nácviku prostných na I. celostátní spartakiádu ústředním inspektorem Tv Mejsnarem a krajským škoním inspektorem Tv Látalem. S úrovní nácviku panovala plná spokojenost. Příprava žactva na spartakiádu byla důležitým úkolem pro hodiny tělesné výchovy. Červnové spartakiády v Praze se nakonec z Jedenáctiletky zúčastnilo 50 dorostenek, 40 dorostenců a 27 žáků i 27 žákyň, tedy celkem 144 cvičenců.

31. 3. 1955

Kotelna školy byla opět zatopena spodní vodou. Budovu nebylo možné dobře vytopit, žactvo sedělo v zimnících.

1. 5. 1955

Prvomájových oslav se účastnilo hromadně žactvo školy v samostatném průvodu v krojích pionýrských a svazáckých a v krojích tanečního souboru „Špalíček“. Neslo se 5 velkých májek (u každé 25 žáků), 5 standart, obrazy prezidenta Gottwalda a Zápotockého. Soubor Špalíček vystupoval odpoledne na stadionu. 8. 5. se celá škola účastnila lampionového průvodu městem.

31. 5. 1955

Zástupce ředitele Josef Pasovský odletěl z Prahy na pětitýdenní studijní cestu do Sovětského svazu. Byl vyslán divadelním odborem ministerstva kultury, aby studoval organizaci a práci ochotnického divadla v SSSR.

20. 9. 1955

Několik tříd muselo být dezinfikováno kvůli výskytu případů infekční žloutenky, přičemž už na začátku září byly dezinfikovány jiné dvě učebny kvůli dvěma případům dětské obrny. V průběhu roku se objevila navíc i spála.

16. 10. 1955

Národní mírové směny pro sklizeň brambor a řepy se zúčastnilo 154 žáků z IX.-XI. ročníku, ředitel a 6 učitelů na polích státních statků v Rejcharticích a Rudolticích. Brigáda se konala v neděli. Jen připomínáme, že tehdejší pracovní týden byl šestidenní, do školy se chodilo i v sobotu (tento stav platil až do r. 1966, pak byla každá čtvrtá sobota volná, ještě později každá druhá).

16. 11. 1955

Ředitel školy komentuje výsledky čtvrtletní klasifikace. V některých třídách propadá množství žáků, rekordně až 22% v VI.B: „Značné procento propadajících žáků 6.-7. postupového ročníku připadá na vrub žáků z Bratrušova (malá píle žáků, malý zájem rodičů o školu). U některých učitelů je přísnější klasifikace v I. čtvrtletí prostředkem ke zvýšení pracovního výkonu žáků pro další období.“ Uváděnými důvody špatných výsledků jsou hlavně vysoké absence a množství slabých žáků a repetentů. Nejvíce propadlých bylo v matematice.

22. 12. 1955

Uskutečnila se Slavnost Dědy Mráze, v jejímž rámci žáci Jedenáctileté střední školy rozeslali 52 dopisů k svátkům vánočním a k novému roku. Jako adresáti byli vybíráni zejména mládežníci pracující v brigádách na našem okrese a také vojáci místní posádky. V padesátých letech šlo o každoroční aktivitu.

6. 1. 1956

Lydie Polášková z IX.C slavnostně obdržela krásný stříbrný tepaný pohár. Byl jí udělen spolu s diplomem jako cena za účast v mezinárodní soutěži dětských kreseb, kterou organizoval v roce 1954 časopis Shankar’s Weekly v Delhi. Škola se účastnila celkem 20 výkresy.

21. 1. 1956

Konal se 3. ples SRPŠ v místnostech Severomoravského divadla v Národním domě za přítomnosti zhruba 1300 účastníků. Akce byla nakonec policejně uzavřena na vstupu pro přeplnění. Čistý výnos akce kolem 10000,- Kč se z větší části použil na zakoupení věcí pro školu.

27. 1. 1956

Proběhlo tradiční branné cvičení. Několik tříd vyrazilo pěšky směr Bratrušov (což bylo též využito k pohovoru učitelů s rodiči některých žáků školy z Bratrušova se špatnými školními výsledky). Vyšší třídy vyrazily převážně na lyžích – nejdřív vlakem do Kout a potom na Červenohorské sedlo.

11. 2. 1956

Musela se rozmrazovat topná tělesa v některých třídách jako následek velkých mrazů předchozích dnů. Poněvadž selhal výtah na odvoz popela, nastoupily na pomoc žákovské brigády, které pracovaly několik dnů. 5. března pro změnu tající a prosakující voda zatopila kotelnu a bylo potřeba brigádníků ke zdolání různých překážek (odstranění popela aj.). Už v lednu naopak hasili školník a požární družstvo požár vzniklý v kotelně při sušení dřeva.

17. 2. 1956

31 žáků z XI.AB, kandidátů dalšího učitelského studia, odjelo na lyžařský výcvikový zájezd v délce 10 dní. Část pobývala na chatě v Ramzové pod vedením V. Ščudly, část na chatě Návrší pod vedením J. Vepřka.

19. 2. 1956

Jiřina Hájková z X.B se stala krajskou dorosteneckou přebornicí v Sokolovském závodě branné zdatnosti v kategorii dívek 17 – 18 let pro rok 1956.

24. 2. 1956

Proběhla prohlídka chrupu žáků v některých třídách. V dalších dnech prošla kontrolou prakticky celá škola. Žáci se zjištěným kazem byli ihned odesíláni do zubní ambulance. Rovněž všeobecné zdravotní prohlídky všeho žactva se v těchto letech konaly pravidelně, stejně jako např. očkování proti neštovicím.

2. 5. 1956

Krajskou přebornicí v šachu se stala žákyně Valentová z X. třídy! Škola oslavila ale i další úspěchy: krajskou přebornicí v gymnastice I. výkonostní třídy se stala Alena Chytková, II. třídy šestičlenné družstvo dorostenek, z něhož Hrdličková z IX. třídy byla rovněž krajskou přebornicí. A do krajského kola ve společenském tanci se probojoval celý taneční soubor X. třídy za vedení s. Bartoškové.

21. 5. 1956

Proběhla týdenní zalesňovací brigáda na Polesí Loučná s osmihodinovou pracovní dobou. V součtu s dalšími termíny zalesňovacích brigád se účastnilo celkem 160 žáků školy, kteří dohromady odpracovali 5012 hodin.

30. 6. 1956

Od poloviny června pečovaly s. učitelky Hejdová, Kostřicová a Skládalová o chov bource morušového. Vypěstovaly 10 gramů vajíček bource a tisíce kokonů hedvábníka v celkové váze cca 15 kg, přičemž kokony měly velmi dobrou jakost. Péče o bource však byla velmi obtížná, vyžadovala si práci od časných ranních do pozdních večerních hodin a obstarávání morušového listí ze stále širšího okruhu.

1. 7. 1956

Druhým dnem pokračoval dvoudenní sjezd prvních abiturientů státní reálky v Šumperku po 30 letech. Zúčastnilo se celkem 24 z tehdejších 34 maturantů. Sobotní vzpomínkový večer strávili v hotelu Grand a v neděli ráno se sešli v budově školy na slavnostní schůzi. Absolvovali i prohlídku bývalé „robotárny“, kde tato generace žáků prožila celé svoje studium.

1. 9. 1956

Z Moskvy se vrátila naše žákyně Alena Chytková (X.A). Jako úspěšná gymnastka se účastnila spartakiády sovětských národů, která se konala koncem srpna v Moskvě.

5. 9. 1956

V záznamu z jednání ve věci vyslání brigádníků na žnové práce se škola zavazuje k dodání 93 žáků a žákyň na šestidenní brigádu na státním statku Hanušovice (hned v dalším týdnu). Ubytování a stravování zajištěno na konkrétních farmách, strava měla být 5x denně za poplatek 4 Kčs. Účastníci dostávali mzdu podle norem pro státní statky.

8. 9. 1956

Poslední den zápisu do vyučování náboženství. Bylo zapsáno celkem 122 žáků (22,4 %). V dalším roce počet zájemců dále poklesl na 93 žáků (17,8 %) a tento trend pokračoval rychlým tempem i v následujících letech.

3. 10. 1956

V hlavní i vedlejší budově školy bylo provedeno hubení potkanů za použití 19 kg jedu.

9. 11. 1956

Ředitelství školy zaslalo ONV přehled o odpracovaných brigádách žactva v roce 1956. Ze seznamu plyne, že se v různých měsících brigádničilo při sázení stromků, sklizni chmele, řepy, brambor, sena a při dalších sezónních pracích (později i při melioraci). Zúčastněných 539 žáků odpracovalo celkem 30315 hodin. Nejdelší brigáda byla chmelová (18 dní v JZD Úlovice, Louny), nejpočetnější akcí jednodenní sběr řepy (104 žáků).

11. 2. 1957

V kronice školy se objevuje hlášení o počtu žáků v nepovinných předmětech u IX. až XI. třídy. Předměty jsou zmíněny tyto: latina, technické kreslení, německá konverzace, francouzská konverzace, hudební výchova, deskriptivní geometrie a práce v domácnosti.

20. 2. 1957

ČSM uspořádal besedu s Milenou Pěnicovou, bývalou žákyní školy, která již čtvrtým rokem studovala medicínu v Kyjevě v SSSR. Tématem povídání byl Sovětský svaz a cesty naší absolventky do sovětské Střední Asie.

1. 3. 1957

Ředitel musel řešit akutní problém související se zdražením obědů pro učitele ve školní kuchyni. Mnoho učitelů totiž přešlo do závodních jídelen a nastal svízelný nedostatek dozorů ve školní jídelně. Bylo svoláno několik schůzí, které se touto otázkou zabývaly. Na schůzi závodní organizace KSČ se nakonec rozhodlo, že členové KSČ vypomohou s dozory, i když obědvají jinde.

1. 3. 1957

Na škole je k tomuto datu 334 pionýrů a 274 svazáků. A celkově 967 žáků, z toho 280 v 9. – 11. ročníku. Na Jedenáctiletce učí 36 vyučujících včetně ředitele a dvou zástupců, celkový počet zaměstnanců je 61 (údaj zahrnuje 8 uklízeček, 2 školníky, 9 zaměstnankyň školní kuchyně, 1 tajemnici, 4 vychovatelky a 1 domovnici v DM).

1. 3. 1957

Vyšlo první číslo Zpravodaje SRPŠ při JSŠ v Šumperku. Mimo představení školy, patronátního závodu, pokladní zprávy apod. se zabývá problematikou filmových představení pro žáky v kině. Píše se zde: „Rodiče, prosím Vás, neposílejte a neberte děti na filmová a divadelní představení, kterým ještě nerozumějí. Berete jim radostné dětství a činíte z nich předčasně dospělé.“

2. 3. 1957

Zdravotnický odbor rady KNV v Olomouci vyhodnotil školu jako nejúspěšnější ve své kategorii ve sběru léčivých rostlin. Za odměnu získala Jedenáctiletka finanční částku ve výši 1000 Kčs.

20. 3. 1957

Ředitel školy a 4 žáci VIII. třídy se účastnili exkurze na dolu „Stachanov“ v Ostravě.

10. 6. 1957

Adolf Karger, žák XI.B, se umístil mezi dvaceti vítězi šestého ročníku celostátní Matematické olympiády. Jako cenu za úspěch odeslalo Ministerstvo školství a kultury žákovi 300 Kčs, které mohl použít na zakoupení věcné odměny z nabídky zahrnující např. stan, fotoaparát, hodinky, bicykl, lyže, mikroskop, sportovní výzbroj apod. Adolf si nakonec vybral stan.

13. 6. 1957

Prvním vítězem nově založené krajské soutěže o nejlepší školu v lehké atletice se stalo družstvo JSŠ Šumperk ve složení Ferdinand Šebesta, Břetislav Kelča, Bohdan Poštelán, Oldřich Fajkus. Celý školní rok je v kronice Jedenáctiletky označen jako období velkého vzestupu lehké atletiky na ústavu.

20. 6. 1957

„Rodičům a žákům je třeba vyvrátit předsudek, že matematika je předmět, který se nedá naučit“. I takovou připomínku nalézáme v Hodnocení práce školy za končící školní rok 1956-1957, které se probíralo na závěrečné pedagogické radě.

20. 6. 1957

V Hodnocení práce školy za uplynulý rok se v části o zdravotním stavu žactva konstatuje: Všechny děti byly lékařsky prohlédnuty. Byly provedeny i prohlídky chrupu, spojené s lékařským ošetřením a žáci 1. – 5. post. ročníku byli očkováni proti obrně. Učitelé si všímali po celý rok zdravotního stavu žactva, držení těla, tělesné čistoty a čistoty tříd.

9. 7. 1957

Třída IX.B s vyučujícím O. Taclem se vrátila z týdenního výletu „Po stopách Bratrstva“ na Slovensku. Náklady činily 200,- Kč na žáka, přičemž šlo o nejdražší třídní výlet ze všech dalších, které se uskutečnily v průběhu května a června. Jiné třídy navštívily například Slovenský kras, Malou Fatru, střední Slovensko, Radhošť, Jiráskův kraj, Lednicko a Valticko, Macochu, jižní Čechy a Šumavu, severní Čechy a vícekrát různé cíle v Jeseníkách.

9. 9. 1957

Proběhla první vyučovací hodina nového předmětu „praktika ze strojírenství a elektrotechniky“. Třída IX.C ji absolvovala na Průmyslové škole v Šumperku.

4. 10. 1957

Tento den je velmi památný pro celé lidstvo, uvádí školní kronika, neboť byla vypuštěna sovětská umělá družice podoby koule o průměru 58 cm, o váze 83 kg, rychlostí 8 Km/vt., dosáhla výšky 900 km. Událost vzrušila celý svět.

7. 11. 1957

Proběhla hlavní školní oslava 40. výročí VŘSR pro žáky 5. – 11. ročníku v sále kina Oko. Po úvodním proslovu následoval bohatý kulturní program, ukončený ukázkou dramatizace Makarenkova románu „Začínáme žít“ (sehráli žáci JSŠ). Téhož dne se účastnilo všechno žactvo a učitelé velké manifestace pracujících na Stalingradském náměstí.

21. 11. 1957

Byla navázána družba s vojenskou posádkou v Šumperku. Žáci brzy uvedli na scéně u vojáků své pásmo k 40. výročí VŘSR a příslušníci armády se na oplátku zúčastnili školní slavnosti dědy Mráze před vánocemi.

30. 11. 1957

Učitelé školy museli absolvovat ateistické školení učitelů v kině Svět na téma Marxismus a náboženství.

12. 12. 1957

V hlavní budově školy se konala slavnost předání diplomů a cen za krásné umístění JSŠ na 3. místě v celostátní soutěži „Pomoc lesům v roce 1957“, které se účastnilo celkem 299 škol. Jedenáctiletka získala peněžitou odměnu ve výši 2400,- Kč a nejlepší brigádníci množství knih a odznaků s nápisem „Za zásluhy o les“.

3. 2. 1958

Zástupci školy se účastnili zasedání rady MNV v Šumperku (Městský národní výbor). Bylo zde rozhodnuto, aby rada MNV jednala ihned o přístavbě Jedenáctiletky v ulici Ležáky, čímž by škola získala novou moderní školní kuchyni, jídelnu a několik tříd. Uvolnil by se také prostor v suterénu hlavní budovy pro potřebnou dílnu.

21. 4. 1958

94 žáků školy odjelo na zalesňovací brigádu do Starého Města pod Sněžníkem a během 6 dní tam osázeli 18,3 ha půdy. Celkem bylo v průběhu brigády vysázeno 117000 lesních stromků.

1. 5. 1958

Škola se účastnila v plné síle májového průvodu. Žactvo šlo v pionýrských, svazáckých a národních krojích. Všichni měli v rukou střídavě bílé, modré a červené stuhy, nesli 8 transparentů a zeměkouli s holubicí míru. Mezi pionýry JSŠ šlo již 150 nositelů stužky Mladý budovatel. Podle odhadu bylo celkem 13600 lidí v průvodu a 15000 na chodnících.

5. 5. 1958

Témata písemných maturitních zkoušek z jazyka českého: a) Jak se mění mapa světa v našem století (úvaha); b) Slovenské národní povstání v Jilemnického „Kronice“ (výklad); c) Význam těžkého strojírenství pro rozvoj našeho národního hospodářství (výklad).

7. 6. 1958

Žáci i jejich rodiče se účastní aktivně akce „5 kg sena na žáka“ pro JZD Temenice. Byla pokosena tráva na Nám. Pionýrů, v Sadech 1. máje, na školním pozemku a v Šumperském kotli. Po skončení akce vykázala JSŠ celkem 100 q sena. 16. června pak byla odeslána zásilka 120 kg usušených léčivých rostlin a škola tak vykázala celkem 616 kg usušených léčivých rostlin nejlepší jakosti za celý kalendářní rok 1958.

28. 10. 1958

Škola si připomenula 40. výročí vzniku ČSR třemi relacemi v rozhlase a veřejnou školní slavností v kině Oko. Ředitel školy ve svém rozboru vyzvedl význam VŘSR pro vznik naší republiky a do protikladu byla dána nynější socialistická republika s dřívější kapitalistickou. Pořad byl zahájen hymnou a po kulturním programu uzavřen Internacionálou.

23. 11. 1958

Na šumperském náměstí Klementa Gottwalda byl odhalen pomník „prvnímu dělnickému presidentovi“. S tím související velké okresní manifestace lidu se účastnilo i žactvo a učitelstvo JSŠ v plném počtu. Žáci školy předtím odpracovali na úpravách náměstí stovky brigádnických hodin.

8. 3. 1959

Československé ženy byly mile překvapeny darem strany a vlády k Mezinárodnímu dni žen – dalším zlevněním cen potravin a jiného zboží. I žactvo JSŠ v hodinách matematiky si na četných příkladech vypočítalo, kolik ušetří jejich rodiče při nákupech (píše se ve školní kronice).

18. 4. 1959

Celá třída svazáků a svazaček z myjavské jedenáctiletky navštívila třídu XI.A šumperské JSŠ, čímž se prohloubily vzájemné přátelské styky, nedávno navázané. Slovenští hosté si prohlédli ulice Šumperka, obdivovali vyhlídku z radniční věže, navštívili dílny ČSD a byli hosty nositelky Řádu práce MUDr. Márii Bellové.

11. 6. 1959

Pionýrská skupina J. Fučíka při JSŠ hodnotí uplynulý školní rok s uspokojením. Organizovanost u pionýrského stupně je 85 %, skupina má 13 oddílů, 26 družin a 511 dětí. Nově bylo založeno 6 oddílů Jisker se 138 příslušníky. Mezi členy skupiny je 350 nositelů Rudých stužek, 200 nositelů Rudých hvězdiček a 167 nositelů odznaku 50 jarních kilometrů.

27. 6. 1959

Pionýři 4. – 5. post. ročníku sbírali na polích čs. státního statku mandelinku bramborovou.

1. 9. 1959

Zavádí se nový předmět „Základy výroby“ ve všech třídách 9.-11. postup. ročníku JSŠ. Bude mu věnováno 4 – 5 hodin týdně, až přejde v dalším roce jedenáctiletka na dvanáctiletku tak 10 – 12 hodin týdně. Má se dosáhnout nejvýraznějšího sepětí se životem, neboť novému předmětu se bude vyučovat přímo na závodech v provozu (Hedva, dílny ČSD, Moravolen, Velamos, JZD Temenice, Pozemní stavby, Závod první pětiletky, Čsl. automobilové opravny, Kovozávody).

2. 9. 1959

Vedení státního statku národní podnik ve Starém městě pod Sněžníkem zaslalo škole děkovný dopis za pomoc brigádníků při žních. Píše se v něm: „Vaši žáci, vědomi si povinností občana socialistického státu, přispěchali na pomoc našemu zemědělství v době největšího vypětí sil našich spolupracovníků a svojí pomocí zajistili nám včasnou sklizeň lnu. … Míru zdar!“.

4. 9. 1959

Paní Hellie Borman z Montrealu v Kanadě přijela se svým manželem, obchodním zástupcem, do Velamosu v Sobotíně. Projevila zájem o naše školství a tak navštívila šumperskou JSŠ. Jak se sama vyjádřila, byla překvapena hlavně tím, že je u nás vyučování zadarmo, stejně tak i organisací a rozsahem školství. Sdělila, že po svém návratu do vlasti bude o našem školství hodně hovořit a dávat jej za vzor.

5. 9. 1959

Poprvé nastoupili žáci do nového předmětu „Základy výroby“. Továrny se staly učebnami žáků z všeobecně vzdělávacích škol. Jak se praví v kronice: „Studenti naší školy nastoupí do jedné řady s pracujícími v továrnách na stavbách a na polích, aby se i od nich učili a poznávali v praxi, jak užitečné jsou poznatky, které čerpají ve školních lavicích.“

9. 9. 1959

335 žáků a učitelů se účastnilo zájezdu školy na I. brněnský výstavní veletrh, první poválečný.

25. 9. 1959

Všechny složky školy zaslaly ministerstvu zahraničí ČSR souhlasný telegram k odzbrojovacím návrhům Sovětského svazu. Kronika školy se hemží přehledy politických událostí domácích i zahraničních s důrazem na úžasné činy SSSR, pokroky při kosmických programech apod. Dozvídáme se např., že 12. září byl na Něvu spuštěn atomový ledoborec Lenin.

25. 9. 1959

Na Ministerstvo zahraničních věcí ČSR byl všemi složkami školy odeslán telegram ve znění: „Podepsaní vyslechli na besedě návrhy Sovětského svazu podané s. Chruščovem v OSN. Tyto návrhy vyjadřují nejvroucnější naději všech mírumilovných lidí. Věříme, že jejich ohlas mobilizuje celý svět v boji za mír. Žádáme, aby Valné shromáždění OSN odpovědně projednalo sovětské návrhy a přičinilo se o jejich uskutečnění v zájmu celého lidstva.“ ZO KSČ, ZO ROH, SRPŠ, ČSM a PO.

3. 10. 1959

Na budovu školy byla poprvé instalována svítící pěticípá hvězda, kterou opatřili soudruzi Pokorný a Kubíček. Ředitelství školy vyslovilo o deset dní později oficiální pochvalu žákům XI. třídy P. Klátilovi a M. Štůrovi za dobrou práci při elektroinstalaci nové hvězdy.

7. 10. 1959

Učitelka Ludmila Hradilová zahájila brigádnické vyučování negramotných občanů cikánské národnosti.

26. 10. 1959

Školní vysílání bylo věnováno významné události – udělení Nobelovy ceny prvnímu Čechoslováku univ. prof. J. Heyrovskému za objevy v oboru polarografie. Vysílání osvětlilo vznik Nobelovy nadace a způsob udílení cen.

8. 11. 1959

Agitační dvojice učitelů zdejší školy navštívily 343 rodin a získaly k 15. výročí osvobození závazky o poču 7405 brigádnických hodin.

30. 11. 1959

Významným počinem přispělo k výchově gynekologické oddělení OÚNZ – pozvalo do nemocnice dospívající dívky z VIII. tříd na gynekologické minimum. Ohleduplné a přiměřené poučení z úst lékařů jistě přispěje k postupnému odstraňování všech zkreslených dohadů a často i pověr a tmářských názorů (píše školní kronika).

21. 12. 1959

Jednotné zemědělské družstvo (JZD) v Bludově zaslalo potvrzení, že se žáci X.B třídy Jedenáctileté střední školy zúčastnili v sobotu dne 19. prosince 1959 od 12 do 14 hodin brigády při přehazování kompostu. Stanovený úkol 10 m3 byl splněn a ještě překročen.

28. 12. 1959

Čtyřdenní lyžařský výcvik žáků X. tříd se uskutečnil na chatě Návrší. Výcvik vedli s. Vepřek a Šlechta. Další lyžařský turnus proběhl na stejném místě v únoru 1960. V následujícím školním roce chatu na Návrší získala do svého majetku a správy odborová organizace školy. Chata se pak stává oblíbeným místem pro lyžařské kurzy, výlety, letní pionýrské tábory nebo rekreaci zaměstnanců školy.