Přejdi na obsah

Kalendárium

7. 1. 1970

V době mimořádného volna (chřipková epidemie) svolal ředitel školy Skládal zvláštní schůzi pedagogické rady, jejíž podstatnou částí bylo politické školení. Dva hlavní body nesly název: 1. Současná etapa rozvoje socialistické společnosti v ČSSR, objektivní nutnost vedoucí úlohy strany; 2. Kořeny, podstata a projevy oportunismu v minulosti a dnes.

18. 1. 1970

Tak pozdě skončily vánoční prázdniny. Kvůli šířící se chřipce a zánětům horních cest dýchacích totiž ministerstvo školství vánoční prázdniny 2x prodloužilo. Pro vyučující však volno platilo jen částečně.

20. 1. 1970

Na členské schůzi ROH bylo konstatováno, že profesoři odpracovali na brigádách 1760 hodin ve prospěch úprav chaty na Návrší (výrazně nad plánovaný závazek 640 hodin). Kromě toho z celkového příjmu za podzimní brigády tříd v roce 1969 bylo věnováno 10000,- Kčs na zakoupení lyžařských potřeb pro lyžařské výcviky na Návrší a na úhradu poplatků za lyžařský vlek.

3. 2. 1970

Na ranním aktivu byli vyzváni všichni profesoři, aby podali písemnou sebekritiku své činnosti za uplynulé roky (vyžadováno centrálně na všech školách na základě pokynů nadřízených orgánů). V dubnu muselo vedení odeslat na KNV v Ostravě inventuru resolucí, které poslaly nadřízeným orgánům organizace na škole v letech 1968-1969.

23. 4. 1970

Na škole se konaly písemné maturitní zkoušky: z ruštiny (59 žáků), angličtiny (12 žáků), němčiny (9 žáků), francouzštiny (9 žáků).

1. 5. 1970

Škola jako celek se zúčastnila veřejných oslav a průvodu k oslavám 1. máje. Žactvo se shromáždilo u školy a v samostatném průvodu šlo na nástupiště s hesly „Leninismus stále živý; Děkujeme osvoboditelům; Komenský učitel národu“.

16. 5. 1970

Proběhla porada ředitele školy s třídními profesory všech tříd ve věci příprav založení SSM a návštěva výstavy „Ideologická diverse a vystoupení protisocialistických sil v Severomoravském kraji“ všemi třídami školy. Profesoři také podepsali a vzali na vědomí nařízení o zákazu požívání alkoholu ve školní budově, jakož i o kouření (jen ve vymezené místnosti).

22. 5. 1970

Na škole začaly pohovory se členy KSČ k výměně stranických legitimací, vedené externí prověrkovou komisí. Výsledky oznámili 16. června na speciální schůzi. Z dosavadních 13 členů strany byli vyloučeni F. Franc a V. Pokorný, členství zrušeno O. Taclovi, J. Šnajdrovi, B. Chylové, K. Vykydalovi. Již dříve byl zbaven stranických funkcí a vyškrtnut z KSČ zástupce ředitele Ctirad Medlík. V ZO KSČ tak na škole zůstalo z původní sestavy jen 6 členů (Dvořák, Fernichová, Svatoňová, Urbášková, Vepřek, Skládal), kteří nové stranické legitimace obdrželi 30. června.

8. 7. 1970

Na výslovné přání správy knihovny byly do knihovny Národního muzea zaslány výtisky všech pěti ročníků školního studentského časopisu Host do školy.

9. 7. 1970

Do školy se dostavil profesor Josef Šnajdr, který se právě vrátil z cesty do SSSR, Japonska (světová výstava v Ósace) a zpět přes Aljašku, Nový York, Montreal a Atlantický oceán.

10. 7. 1970

Na základě nově získaných informací byli na pietní tabuli ve vestibulu připsáni další bývalí žáci školy, kteří padli v boji s fašismem: František Vykydal (nar. 1912), František Kubelka (nar. 1910), Josef Novák (nar. 1911).

11. 9. 1970

Pohovorová komise, složená z ředitele školy, jeho zástupce, předsedy ZO KSČ a předsedy ZV ROH, uskutečnila další politicko-pracovní pohovory s několika profesory školy. Tímto vyhodnocováním postupně prošli během jednoho týdne všichni pedagogové gymnázia. Později absolvovali ještě zvláštní politické hodnocení všichni nestraníci mezi učiteli formou individuálních pohovorů.

23. 9. 1970

SRPŠ školy zakoupilo pro její potřebu u Domácích potřeb v Zábřehu magnetofon B 4, výrobní číslo 430 284, inventární číslo Jaz-93. Magnetofon je čtyřstopý v ceně 3190,- Kčs. Současně byly zakoupeny i dvě magnetofonové pásky Skotsch za 310,- Kčs.

2. 10. 1970

Poprvé proběhla zábavná svazácká beseda (Gymplparty). Trvala od 18 do 21 hodin v klubovních prostorech školy za přítomnosti asi 70 svazáků, hrála školní hudba.

3. 11. 1970

Politická ideologická školení pro učitele, členy SSM i všechny další studenty školy jsou v plném proudu. Názvy povinných přednášek jako např. „Ideologická diverze imperialismu“ nebo „Proletářský internacionalismus“ jsou všeříkající.

27. 11. 1970

Školu navštívil spisovatel František Kožík, se kterým proběhla velice úspěšná beseda za účasti žáků zejména z literárního kroužku. Spisovatel zanechal pár srdečných vět i ve školní kronice.

4. 1. 1971

Na škole byla ustavena odbočka SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství). Přihlásilo se 26 členů. Předsedkyní výboru byla zvolena Libuše Urbášková.

11. 1. 1971

SRPŠ přispělo finančně na úhradu poplatků za lyžařský kurz šesti sociálně potřebným žákům celkovým obnosem 1100,- Kčs.

19. 1. 1971

Profesoři si zařadili do individuálního studia materiál ze zasedání ÚV KSČ z prosince 1970 „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“. Zároveň proběhlo politické školení pro studenty 2. ročníku („Vedoucí úloha strany“, “ Postavení mladého člověka ve společnosti“).

11. 2. 1971

Ředitel školy Skládal promluvil ve školním rozhlase o vpádu jihovietnamských žoldnéřů podporovaných Američany do neutrálního Laosu, informuje školní kronika. Politické zpravodajství bylo na škole denním chlebem.

10. 3. 1971

Beatová skupina školy vedená Milošem Drbalem se účastnila ústředního kola v Praze.

15. 4. 1971

Delegace školy v čele s ředitelem Skládalem odjela k první návštěvě gymnasia v Prievidzi, s nímž bude navázána družba.

7. 5. 1971

V dopoledních hodinách proběhla na škole již tradiční pietní slavnost u pamětní desky žáků, kteří padli v boji s fašismem. Jednotlivé třídy jako celek za vedení svých profesorů vzdali minutou ticha a položením květin u pamětní desky poctu padlým starším spolužákům. Delegace SSM pak navštívily pamětní místa v Šumperku (bývalé gestapo, věznice robotárna, tadnice, nádraží apod.), kde položily květiny.

19. 5. 1971

Škola žila sjezdem XIV. sjezdu KSČ a nad vchodem do hlavní budovy byl umístěn transparent Vítáme XIV. sjezd. O deset dní později dostali všichni profesoři za úkol prostudovat veškeré materiály na XIV. sjezdu KSČ vydané.

11. 11. 1972

Byla pracovní sobota a vyučovalo se podle pátečního rozvrhu. Listopad měl celkově rušnější průběh než jiné měsíce. Vzpomínalo se slavných výročí VŘSR, Dne studentů a celý měsíc je tradičně měsícem družby a přátelství se Sovětským svazem. Proběhlo několik besed pro studenty, na nichž měli možnost setkat se se sovětskými občany. Šachový kroužek pod vedením prof. Šnajdra uspořádal utkání v šachu s příslušníky sovětské posádky, žáci navštívili sovětský film a ve všech třídách visely vývěsky připomínající významná výročí.

17. 11. 1973

V rámci oslavy Dne studenstva se nejúspěšnější studenti-sportovci školy účastnili besedy s představiteli OV KSČ a předsedou ONV. Byli to Táňa Mrenová (československá reprezentantka v moderní gymnastice), Jiří Pultera (2. místo v přeboru ČSR dorostu ve vodním slalomu), Ivana Koňaříková (přebornice ČSR dorostu v běhu na 1500 metrů) a Jiří Brauner (3. místo na přeboru ČSR v desetiboji). Na besedě byli přítomni také trenéři nejúspěšnějších sportovních kolektivů naší školy prof. Vepřek, prof. Navrátil a prof. Vykydal.

4. 12. 1973

Školní kolo recitační soutěže v kategorii A (pro první a druhý ročník) ovládla Valerie Zawadská z třídy I.D. Opakovaně vítězila i v dalších letech. Dokonce hned dvakrát Valerie vyhrála soutěž recitátorů Wolkrův Prostějov.

25. 1. 1974

Na pololetní pedagogické radě se poprvé hodnotilo podle nového klasifikačního řádu. Ten vedle běžného hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ zavedl i nový stupeň celkového prospěchu „velmi dobrý“. Vyznamenání mohl nyní mít žák s průměrem lepším než 1,5, i kdyby měl na vysvědčení trojku. „Velmi dobrý“ byl prospěch za průměr lepší než 2,20, ale bez čtyřky.

10. 12. 1974

Na listopadové pedagogické radě bylo všem členům sboru oznámeno, že do tohoto termínu musí řediteli školy odevzdat potvrzení obvodního lékaře o své schopnosti vykonávat učitelské povolání.

21. 12. 1974

Konalo se školní kolo soutěže „O zemi, kde zítra znamená již včera“. Účastnilo se ho pět pětičlenných družstev. Zvítězilo družstvo třídy III.A (mj. Holouš, Hýzlová, Sršňová), které naši školu reprezentovalo v kole okresním. Soutěž v sedmdesátých a osmdesátých letech probíhala každoročně, poprvé se neuskutečnila až ve školním roce 1989-1990.

15. 1. 1975

Jako každoročně zasedla tzv. Komise pro rozmisťování studentů IV. ročníku. Z celkového počtu 90 studentů, kteří se hlásili ke studiu na vysokých školách, se rozhodla po zvážení všech okolností 3 studenty k přijetí na vysokou školu nedoporučit. Komisi tvořili předseda (ředitel školy), 3 členové z řad vyučujících a 1 zástupce Národní fronty. Šlo o běžnou praxi v období normalizace (ke studiu na VŠ bylo nutné doporučení střední školy). Z oborů byl největší zájem o fakulty pedagogické, lékařské a zemědělské.

23. 1. 1975

Byl zahájen cyklus tzv. Černých hodinek, organizovaných svazáky, kdy se studenti dobrovolně setkávali se zajímavými hosty, nad zajímavými tématy nebo u drobných uměleckých vystoupení. Témata prvních pěti hodinek: pásmo o J. S. Bachovi, beseda s dvěma herci Severomoravského divadla, povídání o J. Wolkerovi, čarodějné procesy a „skřivánek z Avignonu“ (francouzská zpěvačka Mirielle Mathieu).

17. 2. 1975

Gymnázium navštívili studenti z Löbau – německého družebního okresu. Prohlédli si město, strávili několik dní na chatě Smrčník ve společnosti našich studentů. Na závěrečném večírku 22. února došlo na společné hry a zpívání. Hostům se představila skupina Samotáři s bohatým repertoárem a k tanci zahrála skupina Orsej, tvořená studenty gymnázia.

6. 5. 1975

Škola uspořádala v divadle slavnostní akademii u příležitosti oslav 30. výročí osvobození vlasti Rudou armádou. V téměř dvouhodinovém programu vystoupili nejlepší sportovci školy s ukázkami svého umu, dorostenky a dorostenci předvedli spartakiádní sestavu, zahrál školní hudební soubor a předvedli se i vynikající recitátoři z řad studentů. Připomínání výročí bylo ostatně jedním z hlavních úkolů pro celý školní rok.

8. 5. 1975

Ve vestibulu školy byla slavnostně odhalena pamětní deska studentům, kteří zahynuli během 2. světové války. Slavnosti se kromě studentů a vyučujících účastnili také rodinní příslušníci zahynuvších studentů, zástupci městských orgánů, Svazu protifašistických bojovníků i veřejnost. Hlavními organizátory byli s. Franc a Fernichová, která pronesla slavnostní projev.

23. 6. 1975

V Praze začínal týden IV. československé spartakiády. Cvičení v Praze se účastnilo 24 dorostenců a 19 dorostenek školy pod vedením prof. Hřebíčkové, Vepřka a Navrátila. Celkově na této spartakiádě vystoupilo 180000 cvičenců.

25. 8. 1975

Začalo týdenní soustředění (nově přijatých) čtrnáctiletých žáků, kteří měli přímo ve škole několik hodin denně matematiku a ruštinu. Cílem bylo napomoci srovnat znalosti žáků přijímaných z 8 a 9. tříd základních škol. Vyučovali prof. Tacl (ruština) a Fernichová s Navrátilem (matematika).

29. 8. 1975

V rámci úvodní pedagogické rady ředitel školy upozornil sbor na základní úkoly školy v novém školním roce: vést studenty k ucelenému světovému názoru, snižovat počet neprospívajících žáků a dokonaleji využívat učebních pomůcek. Nově pracuje na škole několik kroužků SSM pod patronátem ZO KSČ, například kroužek světonázorové výchovy, kroužek ateistické výchovy nebo leninské kluby.

14. 10. 1975

Proběhla ustavující členská schůze ZO SSM (Základní organizace Svazu socialistické mládeže) tříd I.A, I.C, I.D. Svazáci, kterých je letos 78, se sešli v krojích na slavnostním zahájení. Po úvodních projevech převzali noví členové průkazy SSM.

19. 10. 1975

Ve svazácké kronice se zachovalo milé líčení dálkového pochodu Šumperk – Návrší – Šumperk, který toho dne úspěšně skončil. Dvoudenní akce, fyzicky bezesporu náročné, se účastnilo zhruba 50 odvážlivců z řad studentů. První den pochodu účastníkům propršel.

13. 11. 1975

Literární kruh, působící při gymnáziu, uvedl premiéru Imaginárního milostného rozhovoru – pásmo z veršů M. Cvětajevové a S. Jesenina. S tímto programem členové Kruhu vystoupili také na gymnáziu v Jeseníku a Zábřehu. Literární kruh pod vedením Ctirada Medlíka byl v tomto období velmi aktivní a získal řadu uznání.

19. 12. 1975

Konala se „vánoční gymplparty“, na které byly vyhlášeny výsledky soutěže „O nejlepší ZO SSM“ roku 1975 z jednotlivých tříd. Vítěze čekaly sladké odměny v podobě dortů.

28. 1. 1976

Na pololetní klasifikační pedagogické radě byla poprvé zhodnocena klasifikace ve zbrusu novém předmětu s názvem Branná výchova. Poprvé se objevuje i na vysvědčení. Ředitel školy mimo jiné na radě informoval o tom, že tři studenti byli vybráni pedagogickým sborem ke studiu v SSSR.

1. 3. 1976

Pod správu gymnázia přešla školní kuchyně. V této souvislosti byly provedeny nezbytné opravy. Došlo k rekonstrukci rozvodné sítě elektrické energie a v jídelně se zavedlo stolové zařízení, což velmi prospělo úrovni stolování. Vedení kuchyně zakoupilo podnosy, aby manipulace s jídly byla pohodlnější. Kolektiv školní kuchyně 5 kuchařek + vedoucí také soutěžil o titul Brigáda socialistické práce.

25. 3. 1976

Škola byla na týden uzavřena z důvodu chřipkové epidemie.

3. 4. 1976

Všichni studenti a profesoři školy se zúčastnili tzv. národní směny, která je každoročně odpracována před májovými oslavami. Někteří studenti pomáhali v n.p. Pramet (patronátním závodě), jiní pracovali na Třemešku na polích, skupina děvčat vypomáhala v mateřské škole a další skupina studentů sbírala odpadové suroviny.

13. 4. 1976

Na pedagogické radě ředitel školy s potěšením konstatoval, že gymnázium letos nejen splnilo kvótu studentů pro studium na vysokých školách vojenských, ale že byla tentokrát kvóta dokonce o jednoho studenta překročena.

9. 5. 1976

Všichni studenti školy, kteří bydleli v Šumperku, se zúčastnili vojenské přehlídky sovětské posádky, československé armády, příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Lidových milicí (LM). Akce se konala v neděli.

30. 9. 1976

Literární kruh při gymnáziu byl spolupořadatelem slavnostního večera uspořádaného k oslavě 700. výročí založení města Šumperka. Koncert pod názvem Domove líbezný se konal ve výstavním síni Vlastivědného ústavu a měl mimořádný úspěch.

16. 10. 1976

Členové Literárního kruhu při gymnáziu vystoupili na vědecké konferenci o životě a díle Klementa Gottwalda, která se konala v sále Vlastivědného ústavu. Studenti tam předvedli kulturní pořad.

23. 10. 1976

Zakončeny byly dvoudenní volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Jedna z mnoha volebních místností se nacházela i v budově gymnázia. O den dříve dokonce skončilo vyučování již po třetí vyučovací hodině, aby volební místnost mohla být důstojně vyzdobena. Mnozí členové pedagogického sboru pracovali v různých volebních komisích.

1. 12. 1976

Uskutečnila se první prosincová Černá hodinka, kterou připravila studentka IV.D Dana Kimrová. Šlo o besedu se spisovatelem Vladimírem Klevisem a součástí této hodinky bylo i pásmo z autorovy nové knihy „A bůh byl hluchý“.

9. 12. 1976

V budově školy se konala velice úspěšná beseda prof. Šnajdra o olympijských hrách v Montrealu, které osobně navštívil. 120 studentům vyprávěl o svých dojmech a zážitcích a promítl celou řadu zajímavých diapozitivů.

23. 12. 1976

Začaly zimní prázdniny a trvaly do 2. ledna včetně. Vzhledem k tomu, že škola neměla dostatek otopu, bylo členům profesorského sboru zadáno domácí studium brožury „Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy“.

27. 1. 1977

V půjčovně Okresní knihovny v Šumperku se večer konal literárně hudební pořad Mozart v Praze, připravený Ing. Karlem Janíčkem. Mezi účinkujícími z Literárního kruhu při gymnáziu byl i Milan Polášek, pozdější dlouholetý pedagog školy.

17. 3. 1977

Členové Literárního kruhu při gymnáziu a Šumperské kvarteto účinkovali s pořadem Malá noční hudba v programu pro Klub důchodců v Šumperku. Pořad se velmi líbil a byl několikrát opakován při dalších příležitostech. Literární klub dělal škole velmi dobré jméno u veřejnosti a realizoval v průběhu školního roku na padesát kulturních představení různého rozsahu.

21. 3. 1977

Začaly jarní prázdniny, pedagogové gymnázia však docházeli do školy. V pondělí se konalo školení nestraníků, v úterý proběhly schůze všech předmětových komisí, ve středu vyučující připravovali prověrky pro studenty 4. ročníků. Dále se uskutečnil například kurz příslušníků SNB a někteří učitelé se účastnili vzdělávacích akcí Krajského pedagogického ústavu. Byl to rušný týden, praví kronika školy.

14. 4. 1977

V Okresní knihovně se konal recitál Valerie Zawadské, dvojnásobné laureátky Wolkrova Prostějova.

6. 8. 1977

Ve švédském Göteborku začalo mistrovství světa veteránů v atletice za účasti 3000 atletů z celého světa. Mezi československými reprezentanty nechyběl ani Květoslav Vykydal, který ve své kategorii 40-45 let obsadil výtečné 6. místo v překážkovém běhu na 400 metrů!

28. 9. 1977

V rámci první „černé hodinky“ aktuálního školního roku proběhlo setkání se vzácným a milým hostem – Ing. Vladimírem Vacatou, přímým účastníkem horolezecké expedice Nanga Parbat 1969. Poutavý výklad o osudech expedice doplnil náš host nádhernými barevnými diapozitivy.

4. 10. 1977

Na škole byla uspořádána beseda se známým pražským hercem Miroslavem Horníčkem. Setkání zorganizoval M. Polášek. „Již dlouho před začátkem besedy přicházeli do tělocvičny první zvědavci, kteří chtěli ukořistit privilegovaná místa v prvních řadách.“ Účastnilo se asi 100 studentů i někteří učitelé. Odpovědi M. Horníčka byly jako vždy vtipné a pohotové.

21. 10. 1977

Na škole proběhl jednotný politický den v tělocvičně i s kulturním programem a na závěr podpisová akce pro družební volgogradskou oblast v SSSR k 60. výročí VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce).

8. 11. 1977

Úraz hlavy a s tím spojený otřes mozku utrpěl student Hynek Pálka z třídy III.A. Příčiny úrazu nebyly plně objasněny.

10. 11. 1977

V kině Oko se konala slavnostní školní akademie k 60. výročí VŘSR. Program se velice líbil představitelům města. Dokonce natolik, že školu požádali o přípravu programu pro Večer družby, kterým se tradičně končí oslavy Měsíce československo-sovětského přátelství. Po skončení akademie všichni přítomní viděli sovětský film „Důvěra“.

12. 11. 1977

Proběhla další pracovní sobota v tomto roce, vyučovalo se opět podle pátečního rozvrhu.

15. 11. 1977

Konala se na škole velká slavnost. Za přítomnosti mnoha představitelů městských a stranických orgánů byla v budově školy otevřena Síň tradic, „kterou jsme již dlouho postrádali“. Celý program byl přenášen školním rozhlasem do tříd. Z jednotlivých tříd se slavnosti zúčastnily tříčlenné delegace svazáků ve svazáckých krojích.

16. 11. 1977

Konalo se první cizojazyčné odpoledne na škole. Přítomní studenti sledovali pásmo básní, scének, výstupů a písní ve francouzštině, angličtině a němčině.

22. 11. 1977

Na pedagogické radě byly mj. předány informace o nových sociálních opatřeních, které se týkaly studentek – matek. Každá studentka – matka dostane po porodu stipendium ve výši 350,- Kčs měsíčně bez ohledu na prospěch či jiné sociální postavení.

17. 1. 1978

Na plánovací odbor Okresního národního výboru byla ředitelem školy V. Drtilem odeslána urgentně znějící žádost o provedení generální opravy budovy školy: „… letos došlo celkem 3x k vyloženě havarijnímu stavu na ústředním topení … dvakrát museli být žáci posláni domů … instalace (rozvodů vody, elektřiny a plynu) je skutečně doslova shnilá … neblahý stav se zhoršuje rok od roku … nedostatečný počet WC … apod.).

14. 2. 1978

Konalo se další školení učitelů nestraníků. Tentokrát na téma „Únor 1948 a jeho výchovné využití ve škole“ a za vedení s. zástupce Fajkuse.

30. 4. 1978

Na skvělém 2. místě v celostátním kole Lidových škol umění v oboru hry na housle se umístil student šumperského gymnázia Jan Güttler. Akce proběhla v Liberci.

16. 6. 1978

Ve škole a jejím nejbližším okolí proběhlo řízení o výběru staveniště pro budoucí přístavbu gymnázia. Jednání se zúčastnilo asi 20 hostů z nejrůznějších institucí, které se na přístavbě školy budou podílet.

25. 10. 1978

Konala se ustavující schůze SSM ve třídě I.A, I.B, I.C a I.D.

16. 11. 1978

Proběhlo podzimní branné cvičení. 1. ročník měl za úkol nacvičit pochod se zpěvem, 2. ročník pochod v plynové masce, 3. ročník měl kratší orientační závod a 4. ročník jel na hory, kde měli studenti ujít 15-20 km.

18. 12. 1978

Z porady ředitelů škol přišel důležitý úkol: ušetřit alespoň 2% energie ročně. Kromě toho se má ve výchovném procesu dosáhnout stavu, kdy 60% studentů se bude hlásit na školy technické a 40% na školy humanitního typu.

22. 12. 1978

Začaly tzv. uhelné prázdniny, které trvaly až do 29. ledna 1979! Kvůli velkým mrazům zamrzlo uhlí v železničních vagónech i na volných skládkách a vznikl akutní nedostatek topiva. V důsledku mimořádného volna bylo posunuto uzavření 1. pololetí a centrálně zrušeny lyžařské výcvikové kurzy, jarní prázdniny i celodenní školní výlety v probíhajícím školním roce. Učitelé dostali za leden jen základní platy.

10. 2. 1979

Členům školního ROH se naskytla možnost dvoudenní zimní rekreace na bývalé školní chatě Návrší. Této možnosti využilo asi 35 členů ROH se svými rodinami, počasí bylo krásné.

26. 2. 1979

Na WC učitelů byla zavedena teplá voda. A dle aktuálních opatření se například elektřina kvůli energetické situaci nesmí využívat dříve než 15 minut před vyučováním. Pro dojíždějící žáky byla stanovena jedna učebna, kde se měli před výukou shromažďovat, aby se zbytečně nesvítilo ve všech učebnách.

3. 3. 1979

ZV ROH uspořádal zájezd do Prahy na dětskou „revui“. Během akce, určené hlavně dětem, si účastníci prohlédli také metro a Matějskou pouť. Zájezd se velmi líbil.

17. 4. 1979

Psaly se písemné maturitní zkoušky z jazyka českého. Témata byla následující: 1) I můj kraj má své spisovatele (výklad), 2) Také dětská kniha mne učila poznávat lidi a svět (referát), 3) Citát z přednášky v Čsl. Rozhlase (úvaha), 4) Historie a současnost oboru, který si volím za své povolání (referát), 5) Mládež si uvědomuje nutnost boje za světový mír (článek do svazáckého časopisu).

19. 4. 1979

Při písemných maturitních zkouškách z ruštiny si studenti mohli vybrat z nabídky: 1) 30. výročí RVHP, 2) Literární hrdina, televizní inscenace nebo divadlo, 3) Mé znalosti ruštiny.

14. 5. 1979

Školní organizace SSM uskutečnila Mírovou 50 a 25, tentokrát uspořádané na zahájení Mezinárodních pamětních dnů odboje. Trasa Mírové padesátky vedla ze Šumperka na Bradlo a Kamenec zpátky do Šumperka, trasa pětadvacítky přes Vikýřovice, Rudoltice a Kamenec zpět ke škole. Je to pochod, který vždy přiláká mnoho zájemců o turistiku.

22. 6. 1979

Profesoři Vepřek a Vykydal dorazili s družstvem atletů na celostátní přebory v Nitře. Měli naděje na dobré umístění. Bohužel ale vzhledem „k nepořádkům na poště“ škola neobdržela důležitý dopis s oznámením, že soutěže začínají o den dříve. Reprezentanti školy tedy přijeli na start pozdě.

7. 9. 1979

Na provozní poradě byla upřesněna pravidla týkající se podzimních brigád. Žáci měli odjíždět na místa přidělení v 8 hodin od školy, zpět z polí v 15 hodin. Stravu měli studenti v ceně 8,10 Kčs, to znamená dvě svačiny denně. Na dva týdny v září bylo pro brigády určeno 425 studentů. 10 chlapců denně bylo uvolněno pro práci na výstavbě kulturního domu.

13. 11. 1979

Na pedagogické radě zazněla i následující statistika: 49,4% studentů je z rodin dělnických, 1% z rodin rolnických a 49,6% z rodin ostatních. V Socialistickém svazu mládeže je organizováno 96,3% studentů, 48% pracuje jako vedoucí nebo instruktoři pionýrské organizace.