Přejdi na obsah

Kalendárium

23. 2. 1980

Proběhla mimořádná pracovní sobota, kterou vyhlásil Krajský výbor (KV) KSČ. Nevyučovalo se. Třída IV.B uklízela půdu, školní orchestr zkoušel, III.C upravovala lavice, svazáci měli naplánován přechod Sušiny, II. ročníky lyžovaly na Návrší a v tělocvičně probíhaly přebory školy ve sportovní gymnastice. Vučující pracovali na úpravě kabinetů.

11. 3. 1980

Ve 14:30 byla slavnostně zahájena studentská vědecká konference. Celkově studenti vypracovali 62 odborných prací, přičemž autoři nejlepších z nich byli odměněni knihami a diplomy. Rozhodovalo se v rámci tří komisí: českého jazyka, společenskovědní a matematicko-fyzikální. Nejlepší práce postupovaly do krajského kola. Téhož dne byl kolektivu kuchařek udělen titul Brigáda socialistické práce.

15. 3. 1980

V krásném prostředí zámku v Sobotíně se konal ples SSM naší školy. Účastnili se ho i hosté z družebního gymnázia v Prievidzi (10 svazáků a 1 vyučující). Akce byla ohodnocena jako velice úspěšná.

5. 4. 1980

Uskutečnila se Mírová 50 a 25, pochod na uvedený počet kilometrů. Akci organizovala školní organizace SSM. Na delší trasu nastoupilo 98 účastníků, na kratší 120. Nejrychlejší čas u padesátky byl 5 hodin, přičemž ředitel školy skončil v celkovém pořadí 5. nejrychlejší s časem 5 hodin a 20 minut. Pochodu se účastnili i turisté z NDR, Prahy, Bratislavy a dokonce i sportovní redaktor z Mladého světa.

27. 8. 1980

Ve školním roce 1980-1981 měla být zahájena výuka tzv. experimentální třídy s upraveným studijním plánem. Všichni učitelé, kteří měli v této třídě učit, se proto účastnili speciálního semináře v Praze. V podstatě šlo o zavedení nového předmětu Základy výroby a odborné přípravy (ZVOP) s cílem zajistit, aby gymnazista byl připraven jak pro studium na vysoké škole, tak pro výkon náročných dělnických povolání.

1. 9. 1980

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ve velkém sále Domu kultury. Zahájení byli přítomni zástupci z Okresního výboru KSČ, Okresního výboru SSM (Socialistický svaz mládeže) a patronátního závodu Pramet. Po kulturním programu přítomní vyslechli projev ředitele školy a zástupců OV KSČ i Prametu.

11. 9. 1980

Profesorka Berčuková utrpěla cestou do školy úraz (zlomeninu klíční kosti) s dobou pracovní neschopnosti 5 týdnů. Všechny její hodiny latiny převzala profesorka Votavová (důchodkyně) a výuku francouzštiny v experimentální třídě profesorka Leharová.

12. 9. 1980

Přes noc navštívili školu lupiči, přičemž způsobená škoda byla vyčíslena na 1800,- Kčs. Případ vyšetřovali příslušníci Veřejné bezpečnosti (VB).

18. 10. 1980

V sobotu vyrazily 4 třídy 2. ročníku na mimořádnou brigádu do JZD Dubicko, kde pomáhaly při sklizni řepy. O týden později, rovněž v sobotu, odjely 3 třídy opět na brigádu do Dubicka, jiné 3 třídy pracovaly u Technických služeb, 1 třída pracoval na polesí Loučná, další na úpravě stadionu a jiná třída působila v Prametu. Podobné aktivity se pořádaly velmi často, například na jaře pravidelně probíhala tzv. jarní směna Národní fronty, jezdilo se brigádničit i během přijímaček apod.

21. 10. 1980

200 žáků školy, hlavně z 2. a 3. ročníku, se zúčastnilo koncertu bulharských umělců ve Vlastivědném ústavu.

1. 11. 1980

V sobotu byla třída II.E s. profesorem Vepřkem na lesní brigádě v polesí Loučná nad Desnou.

6. 11. 1980

Studenti 4. ročníku se spolu s profesorkami ruštiny účastnili čtenářské konference o sovětské literatuře s šéfredaktorem časopisu Sovětská literatura, zatímco studenti 2. ročníku se odpoledne odebrali k tradičnímu kladení věnců na oslavu VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce). Toto výročí si následujícího dne připomněli žáci školy v kině Oko, kde byl promítnut sovětský film „Vzlet“.

13. 11. 1980

Konalo se podzimní branné cvičení. Bylo zahájeno svoláním všech člen sboru, pokračovalo se poradou štábu CO (Civilní obrana), poradou sboru, vyzvednutím plynových masek a procvičením hlídek CO. Následoval cvičný poplach a po jeho zhodnocení nácvik evakuace studentů do prostorů mimo město (pěším pochodem).

20. 11. 1980

V tento den bylo zahájeno pravidelné vysílání školního „Studia G“, svazáckého rozhlasového studia, které vedl s. prof. Voráč.

25. 11. 1980

V rámci čtvrtletní pedagogické rady bylo mj. konstatováno, že na škole studuje 622 žáků (218 chlapců a 404 dívek), z toho je 307 studentů (tj. 46,6 %) z dělnických a rolnických rodin. Ve škole je dále 450 členů Socialistického svazu mládeže (72,3 %) a 227 studentů pracuje jako instruktoři PO (Pionýrské organizace).

9. 12. 1980

Odpoledne bylo zahájeno další školení Ideologické a politické výchovy (IPV) pro nestraníky a proběhlo tradiční utkání v šachu mezi našimi studenty a vojáky sovětské posádky. Sešel se výbor SRPŠ a následně se konaly třídní schůzky. Studenti zároveň ve velkém sále Domu kultury pilně zkoušeli program na Večer družby, který pak byl realizován v rámci závěru Měsíce československo-sovětského přátelství.

17. 1. 1981

Bylo nutné zorganizovat mimořádnou směnu na úklid sněhu, kterého napadlo velice mnoho. Účastnili se žáci všech tříd školy. O den dříve chlapci z 2. a 3. ročníku odklízeli velkou dodávku uhlí z Uhelných skladů.

28. 1. 1981

Zahájen byl lyžařský výchovně výcvikový kurz na chatě Návrší. Se třídami I.A a I.B odjeli s. prof. Chylová a Vepřek. S. Chylová si během výcviku zlomila nohu v kotníku.

6. 2. 1981

Třída III.B byla na zubní lékařské prohlídce. V dalších týdnech se téže prohlídky účastnily postupně i další třídy.

7. 4. 1981

Netradičně byla zadávána témata u přijímacích zkoušek do 1. ročníku gymnázia, které se toho dne konaly. Vyučující-zkoušející byli rozhlasem informováni o tom, ve kterých učebnicích ZDŠ a na které stránce se nacházejí texty pro jazyk český a příklady pro zkoušky z matematiky. Do 1. ročníku nakonec vstoupilo 149 nových žáků.

18. 4. 1981

Odstartovala Mírová 50 a 25, kterou pořádali svazáci školy. Účast na této sportovní akci je vždy veliká, již tradičně se jí zúčastňují i sportovci z Karl-Marx-Stadtu v NDR.

23. 4. 1981

Přihodila se nebývalá událost v dějinách školy. Nepozorností vyučující došlo po ukončení laboratorních prací z biologie v požáru v biologické pracovně. Naštěstí díky pohotovosti žáka Hamaly ze II.A byl požár včas zpozorován a zlikvidován.

24. 6. 1981

Historický den pro školu, neboť se v tento den konečně začalo pracovat na přístavbě. Zahájeny byly první práce na základech nového křídla budovy, která se přistaví ke stávající budově. Zároveň se přes letní prázdniny provedla velká oprava tělocvičny školy a pokračovala rozsáhlá generální oprava topení.

30. 6. 1981

Po rozdání vysvědčení vyrazili učitelé autobusem patronátního závodu Pramet na několik dní do NDR, kde strávili příjemné chvíle u přátel v Budyšíně. Zájezd byl organizován Závodním výborem ROH a patřil k nejvydařenějším akcím svého druhu.

22. 9. 1981

Předseda základní organizace KSČ na škole na ranním aktivu oznámil, že základní organizace obhájila putovní standartu a umístila se na prvním místě v okrese v odběru stranického tisku.

30. 9. 1981

Sešla se stipendijní komise za předsednictví ředitele školy. Kromě toho ve škole působily i další komise: třídních učitelů, masově politické práce, komplexně racionalizační, IPV (ideologická a politická výchova), rozmisťovací, přijímací, hlavní inventarizační a samozřejmě i předmětové komise.

5. 10. 1981

Třída IV.D zahájila výuku v elokované třídě v Domě kultury. K takovému opatření bylo nutné přistoupit z důvodu nedostatku učeben školní budovy pro všechny žáky a třídy.

17. 10. 1981

Svazáci školy organizovali pravidelnou podzimní dvoudenní akci: pochod Šumperk – Návrší – Šumperk.

19. 1. 1982

Ředitel školy informoval o nových kritériích pro výběr studentů na lékařské fakulty. Student gymnázia měl mít po celou dobu studia prospěch s vyznamenáním a na konci 3. ročníku průměr z předmětů fyzika, chemie, biologie nejhůře 1,7. Kromě toho se u studenta předpokládal aktivní přístup ke studiu a k práci v SSM.

3. 2. 1982

Poprvé na naší škole proběhl sběr starého pečiva. Akce byla řádně připravena a dobře inzerována ve školním rozhlase. Peníze za sebrané pečivo šly na konto SSM.

1. 4. 1982

Začalo se pracovat na generální opravě ústředního topení a byl proveden výkop v kuchyni. Protože šlo o velice náročnou opravu, neobešla se bez ochotné pomoci rodičů. Pravidelně tak denně „několik otců pracovalo např. při prorážení stropů, nošení radiátorů atd.“.

17. 4. 1982

Proběhl sběr starého papíru, společná akce SSM a ROH. Tentokrát nákladní automobil odvezl 3170 kg starého papíru, přičemž výtěžek věnovali organizátoři na fond solidarity. Sběrové akce různého typu byly v tomto období běžnou součástí života školy.

24. 5. 1982

Zahájeny byly provozní praxe studentů 2. ročníku v závodech Pramet, Hedva, Moravolen, Technické služby, Metra, Zetor Hanušovice atd.

8. 6. 1982

Dočasně se zrušilo přezouvání žáků. Škola byla díky intenzivně probíhající opravě ústředního topení v takovém stavu, že přezouvání nemělo praktický smysl.

25. 6. 1982

Ředitel školy provedl pohovory s těmi členy sboru, kteří odjíždějí na dovolenou do kapitalistických států a do Jugoslávie.

6. 9. 1982

Dva týdny vypomáhali žáci školy při podzimních zemědělských pracích na polích šumperského okresu (Bludov, Libina, Ruda nad Moravou, Štědrákova Lhota); třídy II.A a III.A pracovaly u kombajnů na dvě směny.

21. 9. 1982

Konala se pedagogická rada s námětem „analýza mravní výchovy“. A také další školení IPV pedagogických pracovníků, kde s. Urbášková přednesla přednášku „Formy a metody současného klerikálního antikomunismu.“ Na konci dubna byli členové sboru podrobeni pohovorům IPV, kdy 27 otázek zahrnovalo teorii a praxi komunistické výchovy a problémy soudobého klerikálního antikomunismu.

30. 9. 1982

Do Budyšína v NDR odjela 40-členná delegace svazáků a sportovců, vedených prof. Berčukovou a prof. Navrátilem. Výprava navštívila družební školu, Drážďany a Berlín. O dva dny dříve se studenti z NDR účastnili 20. ročníku tradičního Ščudlova memoriálu v Šumperku.

12. 2. 1983

Po šestitýdenní stáži v Moskvě se vrátila do školy s. prof. Svatoňová.

18. 2. 1983

Hned ráno se konala oslava Února 1948. V Domě kultury škola slavnostně zakončila pololetí a ředitel při té příležitosti přednesl projev. Slavnostní projev k Únoru pak pronesla s. prof. Šrámková. Ve stejný den družstvo hochů pod vedením s. Vepřka vyhrálo krajský přebor ve sportovní gymnastice ve Frýdku-Místku a postoupilo do celostátního finále.

30. 3. 1983

Sešla se ustavující schůze Svazarmu na škole, která zahájila činnost odbočky s 32 členy, z nichž 25 byli studenti. Vznikly tři kroužky: jeden radiový a dva střelecké, zvlášť pro hochy a dívky. Později vznikly i kroužky výpočetní techniky.

10. 5. 1983

Ve 14:15 se konalo školení CO pro pedagogický sbor na téma „Zbraně hromadného ničení“.

23. 6. 1983

Skupina 42 studentů I., II. a III. ročníku pod vedením prof. Berčukové a Coufalové odjela na třídenní družební zájezd do Budyšína v NDR. Výprava navštívila družební gymnázium, města Budyšín, Drážďany a Berlín. Byl to toho školního roku v rámci družby dokonce už druhý takový zájezd do NDR.

28. 6. 1983

Konal se první sportovní den školy. Studenti bojovali v mnoha disciplínách tradičních (atletika, fotbal, odbíjená), ale i v disciplínách netradičních – skákání přes švihadlo na výdrž, skok daleký z místa, pochod směrem vzad atd. Byl to velmi hezký a úspěšný den. Bavili se jak studenti, tak vyučující, kteří působili ve funkci rozhodčích.

27. 10. 1983

Na mírové manifestaci promluvila studentka 4. ročníku Jana Petreková. Ve svém krátkém projevu vyjádřila postoj mládeže k závěrům a opatřením vlád SSSR a ČSSR k zahájení přípravných prací ohledně rozmístění raketových komplexů operačně taktického určení na našem území.

8. 11. 1983

V Jeseníku se konalo sportovní střetnutí mezi gymnáziem Jeseník a gymnáziem Šumperk. Utkání se účastnili studenti i profesoři. Do Šumperka putoval jen jeden ze tří dortů pro dílčí vítěze, a to zásluhou šumperských volejbalistek. Všem se setkání líbilo a chtějí proto pokračovat v této tradici i napřesrok, tentokrát v Šumperku.

10. 2. 1984

Družstvo gymnázia se účastnilo krajského přeboru v šachu a vybojovalo krásné 2. místo. Družstvo startovalo ve složení Stratil, Sl. a Lad. Kočí, Tomík, Kosička. Šachisté gymnázia také v tomto školním roce obhájili titul přeborníka ČSSR středních škol v korespondenčním šachu.

21. 5. 1984

Začala dvoutýdenní souvislá provozní praxe II. a III. ročníků – v období maturitních zkoušek. Praxe se účastnilo 340 studentů z 10 tříd. Většina studentů „projevila kladný vztah k práci“, referuje školní kronika.

14. 6. 1984

Student Rostislav Chudoba se účastnil tradiční recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde získal II. cenu ve své kategorii a zvláštní cenu za interpretaci slovenského textu.

15. 7. 1984

Profesorka Coufalová zahájila svoji desetidenní účast na Letní škole jazyků v Newcastlu ve Velké Británii.

20. 8. 1984

Prof. Hřebíčková a prof. Vykydal se dostali do výběru družstva 27 veteránů, které se zúčastnilo IV. mistrovství Evropy v atletice. Akce se konala v Brightonu ve Velké Británii. Prof. Hřebíčková se umístila na 3. místě v běhu na 100 m překážek (kategorie 35-40 let) a prof. Vykydal na 6. místě v běhu na 400 m překážek (kategorie 45-50 let).

13. 10. 1984

Zahájeny byly oslavy 65. výročí gymnázia. V 10 hodin dopoledne se konalo slavnostní odhalení pomníku padlých studentů školy za 2. světové války. Následovala možnost prohlídky školy pro absolventy. V dalších dnech se konalo například setkání bývalých a současných pedagogů školy nebo slavnostní akademie.

6. 11. 1984

Kladením věnců k pomníku J. V. Stalina při příležitosti výročí VŘSR za účasti školy začal intenzivní angažovaný měsíc (typicky normalizační). Hned další den proběhlo první školení Ideologické a politické výchovy, brzy následovalo branné cvičení 1. a 2. ročníku, pravidelná schůze základní organizace KSČ, úseková schůze ROH, účast na festivalu sovětských filmů, prodejní výstavka ruských a sovětských knih a školní kolo soutěže „O zemi, kde zítra znamená již včera“.

7. 11. 1984

Od 14:15 proběhlo první školení učitelů na poli Ideologické a politické výchovy (IPV). Hlavním diskuzním tématem byl „Revoluční odkaz národně osvobozeneckého boje českého a slovenské lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou“. Školení o měsíc později k 40. výročí vítězství nad fašismem se konalo v síni bojových tradic kasáren sovětské posádky v Šumperku.

18. 2. 1985

Začaly jarní prázdniny. Pedagogický sbor docházel do školy, aby plnil své úkoly (konaly se schůze předmětových komisí atd.).

4. 4. 1985

Konaly se přijímací zkoušky. 1., 2. a 3. ročníky se v tento den účastnily brigád. Studenti pomáhali při sázení stromků v lese, při úklidu v Sadech Prvního máje a úklidu na tenisových dvorcích.

13. 4. 1985

Proběhla pracovní sobota. Studenti byli ve škole a vyučovalo se podle úterního rozvrhu. Pracovní soboty (vzácně i neděle) byly poměrně běžným kolorytem v průběhu celého období tzv. normalizace v sedmdesátých i osmdesátých letech, ačkoliv jejich frekvence se průběžně měnila.

15. 4. 1985

Proběhlo školní kolo soutěže v psaní na stroji. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v rychlosti a přesnosti. V přesnosti zvítězila Ivana Brdová, v rychlosti Šárka Grmelová.

1. 5. 1985

Studenti i pedagogický sbor se sešli na prvomájovém průvodu. Ideová výzdoba se nesla v duchu 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a v duchu Československé spartakiády 1985.

13. 5. 1985

Ve věku pouhých 36 let zemřela po těžké nemoci profesorka gymnázia Zdenka Hřebíčková. Tato oblíbená vyučující proslula svým životním optimismem a velkými úspěchy ve sportu. Za mimořádné výsledky a reprezentaci ČSSR v atletice jí byl v roce 1972 udělen čestný titul mistryně sportu.

25. 6. 1985

Uskutečnila se beseda pro třídy 3. ročníku o vývoji citů mladých lidí a o funkci mateřství z hlediska právního.

30. 9. 1985

Významný den v historii školy, neboť ve 13 hodin se odehrálo slavnostní otevření přístavby školy. Události se účastnili čestní hosté, všichni vyučující a studenti školy.

1. 10. 1985

Tradiční Ščudlův memoriál se tentokrát poprvé konal zároveň jako memoriál Zdeňky Hřebíčkové na památku bývalé kolegyně, která zemřela v květnu toho roku.

6. 12. 1985

Pro členy pedagogického sboru proběhl již tradiční „večer u samovaru“ (u příležitosti konce Měsíce československo-sovětského přátelství).

5. 3. 1986

Proběhlo školení IPV na téma: Informace o XXVII. sjezdu KSSS a o novém programu KSSS. Diskuzi vedla s. Šrámková.

15. 5. 1986

Studenti školy se zúčastnili soutěže Studentská akademie. V okresním kole zvítězili studenti z III.A Vladimíra Kamlerová, Jiří Haltmar, Jitka Kohoutková a Eva Dvořáková. Vítězové byli odměněni zájezdem do Bulharska.

17. 6. 1986

Velikým úspěchem skončilo národní finále středoškolských her v lehké atletice, konané v Čáslavi. Poprvé v historii školy reprezentanti šumperského gymnázia, po předchozím 1. místě v krajském kole, vyhráli i na celostátní úrovni. O výtečný úspěch se zasloužily reprezentantky Jitka Šamšulová, Lenka Jedelská, Hana Součková, Helena Inderková, Petra Diblíková, Martina Měrková, Jitka Vlková a Simona Gerstnerová. Velký dík patřil i vyučujícím tělesné výchovy.

8. 4. 1987

Od 15 hodin se konala jedna z pravidelných besed IPV pro pedagogické pracovníky školy. Setkání vedla s. Šrámková na téma „Politika komunistických stran k posílení světového míru a společenského pokroku.“ Tyto akce se konaly zhruba jednou měsíčně a vedoucí besed se různě střídali.

18. 5. 1987

Do funkce ředitele školy nastoupil Ladislav Soural, který nahradil v říjnu odvolaného J. Černého.

16. 6. 1987

V D-123 se konalo setkání třídních profesorů s žáky nultých ročníků. Později téhož dne proběhlo v Domu kultury i shromáždění rodičů žáků budoucího prvního ročníku se zástupci školy a třídními učiteli.

5. 7. 1987

Skončil pětidenní tématický zájezd ROH školy na východní Slovensko. Program zájezdu spojoval turistické výlety (Vihorlat) s rekreací u vody (Domaša). Účastníci zájezdu navštívili i Dukelský památník.

7. 11. 1987

Došlo k prvnímu setkání pedagogického sboru šumperského gymnázia s pedagogy ze střední školy v polské Nyse v rámci nově uzavřené mezinárodní družby. Jednodenní program v Nyse zahrnoval prohlídku školy včetně slavnostního uvítání v aule, procházku historickou částí města a výlet k místnímu jezeru. Poláci přijeli recipročně do Šumperka na začátku prosince.

1. 1. 1988

Na gymnáziu je velice aktivní radioamatérský kroužek pod vedením Dr. Strnada. K tomuto datu byla na školu převedena kolektivní stanice OK2KSU a se zapůjčenou stanicí se členové kroužku zúčastnili závodu YL-OM. Dva členové kroužku se zapojili do celoročního OK maratónu a skončili na předních místech v rámci celé republiky.

31. 8. 1988

K tomuto datu se zavázali zaměstnanci školy (v rámci různých složek) a vedení SSM předčasně splnit sdružený socialistický závazek, původně plánovaný na celý rok 1988. Cílem opatření bylo urychlit celkovou opravu a modernizaci staré budovy školy. Učitelé se věnovali zejména úklidovým pracím, zařizování učeben a kabinetů.

13. 10. 1988

Začal čtyřdenní družební zájezd 45 studentů a pedagogů do Budyšína v NDR (Východní Německo). Šlo o skupinu vybraných sportovců pod vedením L. Navrátila, která se účastnila utkání v košíkové a odbíjené. Partnerství s lužickosrbským gymnáziem Serbska rozševjena wyša škola v Malé Wielkové se zrodilo v roce 1965 a poslední reciproční návštěva proběhla roku 1989.

1. 1. 1989

V platnost vstoupila poslední jednoletá patronátní smlouva mezi státním podnikem Pramet a Gymnáziem v Šumperku. Cílem, dle úvodního ustanovení, byla“podpora postupující obsahové přestavby gymnaziálního vzdělání, posílení polytechnické a odborné přípravy, prohloubení sepětí studia s praxí a spojení školy se životem a prací dělnické třídy za účelem posílení třídního a socialistického charakteru školy“.

22. 3. 1989

Uskutečnil se zájezd studentů a profesorů do Nysy za účelem sportovního klání se studenty z místního Lycea. 37 sportovců v doprovodu 5 vyučujících sehrálo zápasy v odbíjené a košíkové. Tři ze čtyř utkání jsme prohráli, zato vítězství děvčat v košíkové v poměru 58:14 (po poločase 32:2) bylo skutečně impozantní.

12. 4. 1989

Proběhlo okresní kolo SOČ (Středoškolská odborná činnost), kterého se studenti gymnázia účastnili 15 pracemi. Z toho 4 postoupily do krajského kola (všechny z přírodovědných a technických oborů). Soutěž SOČ byla v osmdesátých letech silně podporovaná a v některých ročnících obeslána i desítkami prací studentů školy.

25. 4. 1989

U příležitosti 40. výročí založení pionýrské organizace uspořádala Základní organizace KSČ školy a Celoškolní výbor SSM ideologickou konferenci za účasti 140 pionýrských pracovníků z řad žáků gymnázia. Konalo se v Domu kultury v D123. Pionýrští instruktoři a vedoucí si připomenuli dobu budování pionýrské organizace a 16 žákům byl udělen „Odznak za aktivní práci v SSM“.

1. 6. 1989

Skončily poslední předrevoluční maturity. Během dvou týdnů odmaturovalo celkem 6 tříd (IV.A – IV.F) a 172 studentů, přičemž s vyznamenáním to zvládlo 65 z nich (38,25%). Předávání maturitního vysvědčení absolventům probíhalo nadvakrát ve Vlastivědném ústavu v Šumperku. Na VŠ se dostalo 80,6% maturantů z těch, kteří podali přihlášku.

17. 10. 1989

Škola zažila exotickou návštěvu osmičlenné delegace japonských učitelů, kterou k nám vyslalo ministerstvo školství. Japonci se zajímali o školský systém (speciálně o gymnázia), prohlédli si školu a dokonce hospitovali v některých hodinách. Večer uspořádali v hotelu Grand recepci, na níž byli pozváni představitelé školy. Velmi zdvořilý děkovný dopis pak zaslal řediteli vedoucí týmu pan Nobuyuki Yamajo z japonského ministerstva školství.

17. 11. 1989

Sametová revoluce znamenala pro školu radikální změny v obsahu výuky i ve vedení školy, ačkoliv listopadové události samotné měly na gymnáziu klidný průběh. Studenti například vyjádřili své sympatie s vysokoškoláky symbolickým zapálením svíček u pomníku padlých studentů na bratrušovské střelnici. Ve škole zanikla KSČ, došlo k volbě nového ředitele (Karel Coufal), ROH se změnilo v Čs. odborový svaz pracovníků ve školství a „některé vyučující ruského jazyka se začaly rekvalifikovat“.

27. 11. 1989

V rámci výčtu změn ve stavu tříd za celý školní rok je u 4. ročníku zaznamenána neobvyklá poznámka: studentka Pečenková z třídy 4.A – emigrace do Švédska.