Přejdi na obsah

Historie

1926 – První maturity

První maturity se konaly na konci školního roku 1925/26. Písemné práce byly čtyři: z deskriptivní geometrie, z českého jazyka a obou povinných cizích jazyků. Zkoušky ústní se konaly ze čtyř předmětů: matematiky, jazyka českého, dějin ČSR. Čtvrtý předmět byl u žáků různý, ne však volitelný. Byla to buď fyzika, nebo cizí jazyk, a to ten předmět, v němž měl žák horší prospěch. Z prvních 34 abiturientů 14 absolvovalo vysokou školu.

Reálka především připravovala studenty pro další technické studium, ale poskytovala rovněž všeobecné vzdělání i v ostatních směrech. Při značném důrazu na matematiku, fyziku a deskriptivní geometrii vzdělávala i ve dvou živoucích jazycích, němčině a francouzštině. Studenti mohli nepovinně navštěvovat i hodiny hudební výchovy, těsnopisu, ruštiny, dívky pak i hodiny ručních prací. Humanitní vzdělávání ovšem nebylo prvořadé, ale žáci se obeznámili i s antikou, s jejími výtvarnými i literárními díly. Dostatečný důraz byl kladen na slovní a písemný projev. V nejvyšší třídě musel každý student připravit a předvést vlastnoručně zpracovaný ústní projev na samostatné téma.

(zdroj: vzpomínky první maturantky Blaženy Tomečkové)