Přejdi na obsah

Historie

1929 – Státní reálné gymnázium

Profesorský sbor a ředitel František Haderka (ve funkci od r. 1926) prosadili k 1. září 1929 změnu typu školy na reálné gymnázium, které bylo univerzálnější a v této době i žádanější veřejností.

Vlivem reorganizace školy na reálné gymnázium i růstem počtu české menšiny se zvyšuje zájem o přijetí. V prvním ročníku jsou otevírány dvě třídy, stabilizuje se profesorský sbor, o působení na škole je větší zájem, než byla potřeba nových profesorů.

Majáles roku 1934 byl spojen s významnou událostí, s předáním praporu, který dalo zhotovit rodičovské sdružení studentstvu. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci veřejného života, českých a německých škol. Majálesový průvod prošel městem a byl zakončen veselicí na školním dvoře. Další osudy praporu nepostrádají dramatičnosti; v době protektorátu byl, stejně jako kronika a důležité dokumenty, uschován a po mnoha letech veřejnosti předveden v prvomájovém průvodu 1968.

Koncem školního roku 1933–34 nastala významná změna ve vedení školy, po osmi letech působení ve funkci ředitele odchází prof. Fr. Haderka na místo ředitele RG v Olomouci. Do čela ústavu byl jmenován správce prof. Adolf Slavík, po jeho odchodu je ředitelem určen PhDr. Bohumil Hacar.

O prázdninách, těsně před zahájením školního roku 1934-35, uvolnila škola pět místností Okresnímu osvětovému sboru, který zde instaloval výstavu ilustrací Adolfa Kašpara, bludovského rodáka. Ta se stala nechtěně jeho první posmrtnou výstavou, protože den před jejím zahájením malíř zemřel. Záštitu nad výstavou převzal ministr školství a národní osvěty dr. Jan Kramář, který ji 22. července osobně navštívil.

Na škole studovala většina žáků pocházejících z nemajetných vrstev, proto byla vítána jakákoli sociální podpora. Nejchudším studentům byla přidělována stipendia z různých nadací. Rodičovské sdružení bylo na škole založeno v dubnu 1931. Staralo se především o stravování studentů a přebíralo funkci Spolku pro podporu nemajetných žáků. Vedle příspěvků a darů získávalo prostředky ze studentských akcí, např. z majálesu. Rodičovské sdružení mělo smělé plány. Vzhledem k tomu, že většina studentů byla z venkova, uvažovalo o postavení studentského internátu. Z vlastních prostředků zakoupilo pozemek v České čtvrti, ale samotná stavba nemohla být pro zabrání pohraničí realizována.